ERC pas­sa la pan­ta­lla de Sànc­hez i exi­geix a JxCat el seu pla c

Ro­vi­ra in­sis­teix en la ur­gèn­cia d’in­ves­tir un pre­si­dent per po­sar fi al 155 La CUP tit­lla de «ne­o­li­be­ral» el pro­jec­te dels seus so­cis i no el sot­me­trà a vo­ta­ció

El Periódico de Catalunya [Català] - - Panorama | Política - XABI BARRENA DANIEL G. SASTRE

Una co­sa és ser res­pec­tu­ós amb la li­túr­gia de Car­les Puig­de­mont i el seu in­tent per de­mos­trar que la po­lí­ti­ca ca­ta­la­na és en mans dels jut­ges del Su­prem i l’al­tra, de­lec­tar-se en la pèr­dua de temps. Pa­ït el que s’es­pe­ra­va, és a dir, que Jor­di Sànc­hez no po­drà de­fen­sar la se­va can­di­da­tu­ra a pre­si­dent, ERC va exi­gir ahir a Junts per Ca­ta­lu­nya que pas­si pan­ta­lla i do­ni ja el nom del seu pla c, del ter­cer postu­lant a la investidura. Un can­di­dat que, tot i ser el ter­cer, di­fí­cil­ment se­rà el ven­çut si no és que la CUP fa un gir de 180 graus a la se­va po­si­ció ac­tu­al.

Els pe­sos pe­sants del grup par­la­men­ta­ri re­pu­bli­cà, un per càr­rec i co­man­da­ment i l’al­tre per as­cen­dent bi­o­grà­fic, Mar­ta Ro­vi­ra i Er­nest Ma­ra­gall, van em­pla­çar JxCat a de­ci­dir aques­ta set­ma­na un nou can­di­dat per abor­dar una investidura efec­ti­va, ja que es ne­ces­si­ta un Go­vern que po­si fi al 155.

Ro­vi­ra, des­prés d’en­tre­vis­tar-se amb el se­cre­ta­ri ge­ne­ral de CCOO a Ca­ta­lu­nya, Ja­vi­er Pac­he­co, va evi­tar obrir de­bats an­tics so­bre can­di­dats, com el que va sor­gir so­bre la le­gi­ti­mi­tat de Sànc­hez ver­sus la de l’ex­vi­ce­pre­si­dent Ori­ol Jun­que­ras: «Ja hem dit que, per a nos­al­tres, els noms no són cap obs­ta­cle». Tam­bé va re­cor­dar la fei­na fe­ta («ja te­nim un acord amb JxCat») i la que qu­e­da («cal ne­go­ci­ar-ho amb la CUP») per ar­ri­bar a l’ob­jec­tiu desit­jat («hi ha d’ha­ver una investidura efec­ti­va»).

En­ca­ra que, és clar, la part més com­pli­ca­da és la de la CUP, que no se sent pres­si­o­na­da. De fet, ha en­du­rit la se­va postu­ra so­bre l’acord de JxCat i ERC: no no­més no el re­col­za­ran, si­nó que l’han qua­li­fi­cat de «ne­o­li­be­ral» i «con­ti­nu­is­ta amb l’au­to­no­mis­me». Els an­ti­ca­pi­ta­lis­tes exi­gei­xen deso­be­di­èn­cia, i ni tan sols sot­me­tran a vo­ta­ció dels seus mi­li­tants el do­cu­ment amb el qual els grans par­tits in­de­pen­den­tis­tes van in­ten­tar se­duir-la.

BAN­CA PÚ­BLI­CA CA­TA­LA­NA Els cu­pai­res no can­vi­a­ran la se­va abs­ten­ció en un de­bat d’investidura que ca­da dia sem­bla més lluny. Na­tà­lia Sànc­hez, di­pu­ta­da de la for­ma­ció, va po­sar al­guns exem­ples que il·lus­tren que l’acord en­tre JxCat i ERC es­tà molt lluny del que de­ma­na la CUP. Per exem­ple, la co­mis­sió d’es­tu­di per a la cre­a­ció d’una ban­ca pú­bli­ca.

«El que de­ma­nem és la cre­a­ció d’una ban­ca pú­bli­ca. No no­més ho de­ma­nem nos­al­tres, ERC tam­bé ho te­nia al pro­gra­ma. Vam de­ma­nar ai­xò i ens tro­bem amb una co­mis­sió, per ai­xò ens sem­bla au­to­no­mis­ta»,

Els se­ces­si­o­nis­tes re­but­gen a la Me­sa que Tor­rent com­pa­re­gui al ple per ac­ti­var el re­llot­ge de la investidura

va dir Sànc­hez. I va afe­gir que, mal­grat que la CUP tor­na­rà a la tau­la de ne­go­ci­a­ció els prò­xims di­es, no apre­cia ni en els post­con­ver­gents ni en Es­quer­ra cap vo­lun­tat de par­lar de «po­lí­ti­ques re­pu­bli­ca­nes», si­nó de «Go­vern efec­tiu».

Per tant, men­tre si­guin els noms els que de­ter­mi­nin el pas d’un pla a l’al­tre –del b al c i d’aquest al d, i ai­xí fins a ha­ver de re­cór­rer a l’al­fa­bet

ci­ríl·lic–, i no l’adop­ció d’una no­va es­tra­tè­gia de xoc amb l’Es­tat, sem­bla que no hi hau­rà su­port an­ti­ca­pi­ta­lis­ta.

Da­vant d’ai­xò, du­es op­ci­ons. O els bel­gues Puig­de­mont i Toni Co­mín re­nun­ci­en a l’ac­ta de di­pu­tat, o es va a uns nous co­mi­cis. Un pla que no se­du­eix els re­pu­bli­cans: «Re­pe­tir les elec­ci­ons per a nos­al­tres no és un es­ce­na­ri ac­cep­ta­ble, ja que hi ha una ma­jo­ria ob­tin­gu­da el 21 de desem­bre i s’ha de fer efec­ti­va amb un pla de go­vern i una investidura», va as­se­gu­rar Ro­vi­ra. El seu par­tit i Junts per Ca­ta­lu­nya, no obs­tant, al·le­gant que el re­gla­ment no ho pre­veu, van ve­tar a la Me­sa del Par­la­ment la pe­ti­ció de Ciu­ta­dans que Tor­rent com­pa­re­gui al ple per ac­ti­var el comp­te en­re­re de dos me­sos.

Ro­ger Tor­rent pre­si­deix la Me­sa del Par­la­ment, ahir. LA CAM­BRA CA­TA­LA­NA

FER­RAN SENDRA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.