L’ANC VE­TA ANTONIO BAÑOS

El Periódico de Catalunya [Català] - - Panorama | Política -

PER UNA TERTÚLIA

La jun­ta elec­to­ral de l’ANC va ve­tar ahir la can­di­da­tu­ra de l’ex­di­pu­tat de la CUP Antonio Baños a les elec­ci­ons per re­no­var la cú­pu­la de l’en­ti­tat. El mo­tiu és que Baños va par­ti­ci­par di­lluns en una tertúlia po­lí­ti­ca a RAC1 tot i ser cons­ci­ent que els es­ta­tuts que re­gei­xen el pro­cés de vo­ta­ció im­pe­dei­xen als postu­lants par­lar so­bre les se­ves can­di­da­tu­res en els mit­jans.

GUER­RA DE TRINXERES

El ve­to a Baños va cal­de­jar a la tar­da la pre­sen­ta­ció de les can­di­da­tu­res. Di­ver­sos so­cis van exi­gir que re­con­si­de­rés l’ex­clu­sió, i fins i tot al­gun va re­cla­mar la sus­pen­sió de la vo­ta­ció. Els dos prin­ci­pals can­di­dats, Adrià Al­si­na i David Mi­no­ves, van de­fen­sar cri­te­ris di­fe­rents. Se­gons el pri­mer, s’han com­plert els es­ta­tuts. El se­gon, en can­vi, va de­plo­rar el ve­to a l’ex­di­pu­tat de la CUP.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.