Els par­tits s’acu­sen d’uti­lit­zar el ‘cas Ga­bri­el’ en be­ne­fi­ci pro­pi

L’es­quer­ra ata­ca Cs per re­ac­ti­var el de­bat de la pre­só per­ma­nent re­vi­sa­ble El PSOE re­ve­la un pac­te amb el PP per apar­car el te­ma fins que el TC es pro­nun­ciï

El Periódico de Catalunya [Català] - - Política - IOLANDA MÁRMOL PA­TRI­CIA MARTÍN

Els grups po­lí­tics es van em­bran­car ahir en crí­ti­ques cre­ua­des per la dis­cu­ti­ble opor­tu­ni­tat de re­o­brir el de­bat de la pre­só per­ma­nent re­vi­sa­ble en­mig de la com­mo­ció so­ci­al cau­sa­da per l’as­sas­si­nat del nen Ga­bri­el Cruz a Ní­jar. La con­tro­ver­ti­da llei s’abor­da­rà de­mà al ple del Con­grés, però ahir els par­tits es van fus­ti­gar per la con­ve­ni­èn­cia d’es­pe­ro­nar una anàlisi tan es­pi­no­sa amb l’ànim dol­gut i da­vant una opi­nió pú­bli­ca des­bor­da­da per l’atro­ci­tat del crim.

En aquest con­text, els par­tits es van acu­sar mú­tu­a­ment i cal­cu­len pros i con­tres del de­bat. El PSOE, Units Po­dem, el PNB i fins i tot el PP as­se­nya­len Ciu­ta­dans. Al­bert Ri­ve­ra va re­ac­ti­var la po­lè­mi­ca so­bre una llei que el PP va apro­var el 2015 amb ma­jo­ria ab­so­lu­ta i que l’opo­si­ció al com­plet va re­cór­rer da­vant el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal (TC) per sim­ples in­teres­sos par­ti­dis­tes. La va des­blo­que­jar el dia que va des­a­pa­rèi­xer el Ga­bri­el, en un cli­ma en­ra­rit des­prés de la de­ten­ció del Chi­cle com a pre­sump­te as­sas­sí de Di­a­na Qu­er.

Ciu­ta­dans va re­ac­ti­var aquell 27 de fe­brer una ve­lla ini­ci­a­ti­va del PNB per de­ro­gar la pre­só per­ma­nent re­vi­sa­ble, al ne­gar-se a se­guir su­mant for­ces amb el PP per man­te­nir al con­ge­la­dor al­gu­nes pro­pos­tes. La de­ci­sió de Ri­ve­ra de tren­car amar­res amb els po­pu­lars i dis­pu­tar-los el vot con­ser­va­dor té com a con­se­qüèn­cia l’ac­ti­va­ció de pro­pos­tes com la de­ro­ga­ció de la llei mor­das­sa però tam­bé el de­bat de la pre­só per­ma­nent re­vi­sa­ble.

El PSOE con­si­de­ra que l’ac­ti­tud de Ri­ve­ra no­més s’en­tén per pur «càl­cul elec­to­ral» i el cri­ti­ca per «apro­fi­tar el do­lor de les víc­ti­mes», com el Ga­bri­el o Di­a­na Qu­er. La se­va por­ta­veu par­la­men­tà­ria, Mar­ga­ri­ta Ro­bles, va par­lar des del males­tar no so­la­ment con­tra Cs, si­nó tam­bé con­tra el PP, per do­blar l’apos­ta dels ta­ron­ges: si Ri­ve­ra pas­sa de de­ma­nar la de­ro­ga­ció de la llei a pro­po­sar me­su­res per di­fi­cul­tar el ter­cer grau pe­ni­ten­ci­a­ri, els po­pu­lars plan­te­gen cinc su­pò­sits més en els quals se­ria apli­ca­ble aques­ta pe­na.

ACORD TÀCIT Ro­bles va re­ve­lar du­es in­for­ma­ci­ons. Que ella i el seu ho­mò­leg al PP, Ra­fa­el Her­nan­do, ha­vi­en acor­dat tà­ci­ta­ment no por­tar al ple el de­bat de la pre­só per­ma­nent re­vi­sa­ble fins que el TC es pro­nun­ciï. Ara que Ri­ve­ra ho ac­ti­va, la por­ta­veu re­cri­mi­na al PP que es­me­ni a l’al­ça el seu text amb in­terès elec­to­ral.

I dos. Va ad­me­tre que en la reu­nió del grup so­ci­a­lis­ta d’ahir es «va de­ba­tre» so­bre l’es­cas­sa opor­tu­ni­tat de re­o­brir la po­lè­mi­ca llei i so­bre les con­se­qüèn­ci­es que pot te­nir en un PSOE que es­pe­ra­va res­pi­rar tran­quil amb el ba­ló d’oxi­gen apor­tat per les mo­bi­lit­za­ci­ons so­ci­als (pen­si­ons i fe­mi­nis­me). No és que els di­pu­tats es qües­ti­o­nin la po­si­ció, però van mos­trar la se­va pre­o­cu­pa­ció per l’im­pac­te que aquest de­bat pu­gui te­nir en­mig de la com­mo­ció per l’as­sas­si­nat del Ga­bri­el.

POR­TA­VEU DEL PSOE AL CON­GRÉS «Hi ha grups com Ciu­ta­dans que vo­len apro­fi­tar el do­lor de les víc­ti­mes per sim­ple càl­cul elec­to­ral»

CRÍ­TI­QUES AL PP Al PP li van plou­re crí­ti­ques no so­la­ment per apro­fi­tar el des­a­fi­a­ment de Cs per en­du­rir el seu pro­pi text via es­me­na, si­nó per l’ac­ti­tud del seu por­ta­veu a la ca­pe­lla ar­dent del nen as­sas­si­nat. Her­nan­do va apro­fi­tar l’ac­te per de­ma­nar als par­tits que «re­fle­xi­o­nin» so­bre la pre­só per­ma­nent re­vi­sa­ble per­què la llei «cai­gui amb to­ta la for­ça amb què ha de cau­re so­bre per­so­nes com l’as­sas­si­na del Ga­bri­el».

Her­nan­do va apos­tar per no es­pe­rar que el TC re­sol­gui i va do­nar per mort l’acord tàcit amb el PSOE per fre­nar qual­se­vol de­bat fins que el tri­bu­nal de­ci­dei­xi. El PP as­se­nya­la el PNB –pro­mo­tor de la ini­ci­a­ti­va en la le­gis­la­tu­ra an­te­ri­or– com a res­pon­sa­ble de do­nar vi­da al de­bat i a Cs per ha­ver-la des­blo­que­jat ara.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.