Ale­many: «Els ac­ci­o­nis­tes d’Aber­tis ja han gua­nyat amb les opes»

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - RO­SA MARÍA SÁNC­HEZ

El pre­si­dent d’Aber­tis, Sal­va­dor Ale­many, va re­fu­sar ahir pro­nun­ci­ar-se so­bre la pos­si­ble evo­lu­ció de les du­es ofer­tes de com­pra llan­ça­des so­bre la com­pa­nyia, per At­lan­tia i ACS, però va trans­me­tre als in­ver­sors que, en qual­se­vol cas, «l’ac­ci­o­nis­ta ja ha gua­nyat», per­què els tí­tols de la com­pa­nyia s’han re­va­lo­rit­zat al vol­tant del 40% en l’úl­tim any.

En la ro­da de prem­sa prè­via a la jun­ta d’ac­ci­o­nis­tes, Ale­many va apel·lar al deu­re de «pas­si­vi­tat» i «neu­tra­li­tat» per re­fu­sar avan­çar cap opi­nió so­bre les du­es ofer­tes de com­pra en dis­pu­ta. Una ve­ga­da que la Co­mis­sió Na­ci­o­nal del Mer­cat de Va­lors (CNMV) va au­to­rit­zar ahir l’opa d’Hotc­hi­ef (fi­li­al ale­ma­nya d’ACS) so­bre Aber­tis (la d’At­lan­tia va ser au­to­rit­za­da el 9 d’oc­tu­bre), el con­sell d’ad­mi­nis­tra­ció ha d’eme­tre la se­va opi­nió en el ter­mi­ni de 10 di­es. En prin­ci­pi, el fu­tur ac­ci­o­na­ri­al d’Aber­tis po­dria que­dar acla­rit al maig, «sem­pre que no hi ha­gi cap pro­cés dis­rup­tiu, com una ter­ce­ra opa o una im­pug­na­ció» que en­dar­re­rei­xi els ter­mi­nis ini­ci­als d’ac­cep­ta­ció, se­gons Ale­many.

Ener­gia tin­drà l’úl­ti­ma pa­rau­la so­bre la ven­da d’His­pa­sat

Per pri­me­ra ve­ga­da Aber­tis va ce­le­brar ahir la se­va jun­ta d’ac­ci­o­nis­tes a Ma­drid –des­prés de la de­ci­sió del tras­llat de seu des de Bar­ce­lo­na– i so­ta l’ex­pec­ta­ti­va d’una pos­si­ble so­lu­ció pac­ta­da en­tre la ita­li­a­na At­lan­tia i l’es­pa­nyo­la ACS, que pug­nen per que­dar-se amb el con­trol de la com­pa­nyia. I tot ple­gat so­ta l’es­tre­ta vi­gi­làn­cia del ti­tu­lar d’Ener­gia, Ál­va­ro Na­dal, que tin­drà l’úl­ti­ma pa­rau­la so­bre el tras­pàs de l’ope­ra­dor de sa­tèl·lits His­pa­sat, on el 57% del ca­pi­tal es­tà con­tro­lat per Aber­tis.

GUER­RA D’OFER­TES At­lan­tia ha po­sat so­bre la tau­la una ofer­ta que va­lo­ra Aber­tis en 16.341 mi­li­ons. La que ha plan­te­jat ACS, a tra­vés de Hoch­ti­ef, es­tà va­lo­ra­da en 18.600 mi­li­ons. Una guer­ra en­tre les du­es ofer­tes por­ta­ria pre­vi­si­ble­ment a una es­ca­la­da en el preu, en be­ne­fi­ci dels ac­ci­o­nis­tes de la con­ces­si­o­nà­ria. En sen­tit con­tra­ri, una so­lu­ció pac­ta­da pot aba­ra­tir l’ope­ra­ció, tal com ha po­sat en evi­dèn­cia la re­cent co­tit­za­ció de les ac­ci­ons.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.