Volkswa­gen i Se­at ob­te­nen uns re­sul­tats rè­cord

La fi­li­al es­pa­nyo­la va re­gis­trar uns guanys ope­ra­tius de 191 mi­li­ons

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - AN­TO­NI FUENTES BER­LÍN / EN­VI­AT ES­PE­CI­AL

El grup Volkswa­gen va fun­ci­o­nar el 2017, de nou, com una mà­qui­na grei­xa­da que fa­bri­ca rè­cords de be­ne­fi­cis. Tant el grup Volkswa­gen com Se­at van acon­se­guir l’any pas­sat ba­tre els seus mà­xims de guanys mal­grat els cos­tos que s’ar­ros­se­guen pel di­e­sel­ga­te i per les ele­va­des in­ver­si­ons.

El con­junt de la mul­ti­na­ci­o­nal ale­ma­nya, que es man­té com a pri­mer fa­bri­cant mun­di­al amb 10,7 mi­li­ons de ve­hi­cles ve­nuts, va acon­se­guir un be­ne­fi­ci atri­bu­ït d’11.354 mi­li­ons d’eu­ros en­front dels 5.144 mi­li­ons del 2016. Per la se­va part, la mar­ca es­pa­nyo­la Se­at va ob­te­nir un be­ne­fi­ci ope­ra­tiu de 191 mi­li­ons d’eu­ros, co­sa que su­po­sa una mi­llo­ra del 24,8% en re­la­ció amb l’exer­ci­ci an­te­ri­or. Es trac­ta del be­ne­fi­ci ope­ra­tiu se­gons la comp­ta­bi­li­tat ale­ma­nya, que di­fe­reix lleu­ge­ra­ment de les da­des que do­na­rà Se­at la set­ma­na que ve, in­clo­ent-hi el be­ne­fi­ci net, que el 2016 va ser de 903 mi­li­ons pels in­gres­sos de la ven­da a Volkswa­gen de la fi­li­al fi­nan­ce­ra.

Els in­gres­sos de Se­at van ar­ri­bar als 9.892 mi­li­ons, l’11,2% més, amb 468.000 ve­hi­cles en­tre­gats a la xar­xa co­mer­ci­al i una pro­duc­ció a la plan­ta de Mar­to­rell de 479.000 uni­tats. In­clo­ent-hi els mo­dels de l’Au­di Q3 aco­blats a Mar­to­rell, les ven­des de Se­at van pu­jar a 595.000 ve­hi­cles.

La mul­ti­na­ci­o­nal ale­ma­nya des­ta­ca la mi­llo­ra acon­se­gui­da per Se­at grà­ci­es a un aug­ment dels in­gres­sos per ve­hi­cle, a més de comp­tar en un any com­plet amb l’Ate­ca i en una part d’ell amb el nou Aro­na, i un in­cre­ment del mar­ge de be­ne­fi­ci que van com­pen­sar una pu­ja­da dels cos­tos.

La sa­tis­fac­ció de Volkswa­gen amb els re­sul­tats de Se­at tam­bé in­clou el man­te­ni­ment de la seu i la fac­to­ria a Ca­ta­lu­nya mal­grat el con­flic­te po­lí­tic. «Hem ana­lit­zat la si­tu­a­ció i hem de­ci­dit dei­xar la seu i la fà­bri­ca a Mar­to­rell», va afir­mar el pre­si­dent de Volkswa­gen, Matt­hi­as Mü­ller, en la pre­sen­ta­ció dels comp­tes a Ber­lín.

COST DEL ‘DI­E­SEL­GA­TE’ El rè­cord de be­ne­fi­cis del grup Volkswa­gen es va acon­se­guir mal­grat que la com­pa­nyia va ha­ver de gas­tar 3.200 mi­li­ons d’eu­ros en les com­pen­sa­ci­ons per als pro­pi­e­ta­ris de cot­xes del grup afec­tats per la tram­pa per ma­qui­llar les emis­si­ons de ga­sos als Es­tats Unit­se.

No obs­tant, el cost de l’es­càn­dol del di­e­sel­ga­te se­gueix re­duint la se­va in­ten­si­tat des que va es­cla­tar el se­tem­bre del 2015. El 2016, els cos­tos per la cri­si de mo­tors tru­cats van pu­jar a 6.400 mi­li­ons. A més, la li­qui­di­tat ne­ta del grup va ari­bar al fi­nal del 2017 als 22.400 mi­li­ons, i per tant se si­tua no­més 2.000 mi­li­ons per so­ta de la d’abans del di­e­sel­ga­te.

Matt­hi­as Mü­ller va anun­ci­ar en la pre­sen­ta­ció de re­sul­tats a Ber­lín que l’ofen­si­va en ve­hi­cles elèc­trics de la com­pa­nyia pre­veu 16 fà­bri­ques amb aquests cot­xes a fi­nal del 2022 en­front de les tres ac­tu­als. De mo­ment, el ma­pa d’aques­tes plan­tes no in­clou les fac­to­ri­es de Na­var­ra i Mar­to­rell, en­ca­ra que Mü­ller va dir que l’as­sig­na­ció d’al­gu­na ver­sió de ba­te­ri­es «de­pen­drà del desen­vo­lu­pa­ment del mer­cat elèc­tric d’Es­pa­nya».

AFP / JOHN MACDOUGALL

Pre­sen­ta­ció de Se­dric, el pro­to­tip de cot­xe au­tò­nom de ni­vell 5 de Volkswa­gen, ahir, a Ber­lín.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.