MI­LLO­RA DE L’EFI­CI­ÈN­CIA

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia -

Per ge­ne­rar els re­cur­sos ne­ces­sa­ris per afron­tar les quan­ti­o­ses in­ver­si­ons de Volkswa­gen, Matt­hi­as Mü­ller va anun­ci­ar un pla de mi­llo­ra de l’efi­ci­èn­cia de les 56 plan­tes de com­po­nents del grup, on tre­ba­llen un to­tal de 80.000 em­ple­ats. En­tre aques­tes fà­bri­ques hi ha la de Se­at Com­po­nents del Prat (Baix Llo­bre­gat), que pro­du­eix cai­xes de can­vi. A l’es­pe­ra que el grup do­ni més de­talls de tots aquests plans, el pre­si­dent del grup va as­se­gu­rar que en el «re­a­li­ne­a­ment» de la di­vi­sió de com­po­nents no es pre­veu per ara la ven­da d’aques­tes fac­to­ri­es.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.