Ra­joy des­a­fi­a­rà l’opo­si­ció amb el cost de re­va­lo­rit­zar les pen­si­ons

No­més el PP i Cs evi­ten de­fen­sar una pu­ja de les pres­ta­ci­ons vin­cu­la­da a l’IPC El pre­si­dent es pre­pa­ra per a un agre de­bat i des­car­ta anun­ci­ar me­su­res

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - MER­CE­DES JANSA

Apu­jar o no les pen­si­ons al ma­teix rit­me que ho fan els preus: aques­ta és la qües­tió que cen­tra­rà el de­bat par­la­men­ta­ri d’avui, al qual Ma­ri­a­no Ra­joy va per prò­pia ini­ci­a­ti­va per fre­nar les pro­tes­tes de mi­lers de ju­bi­lats al car­rer que l’acu­sen d’abo­car-los a la po­bre­sa. No obs­tant, el pre­si­dent del Go­vern bus­ca­rà l’efec­te bu­me­rang per po­sar l’opo­si­ció en el di­le­ma que di­gui com vol fi­nan­çar una re­va­lo­rit­za­ció su­pe­ri­or al 0,25% que s’ha ge­ne­ra­lit­zat des de la re­for­ma de l’any 2013 i que ara de­ma­nen que es de­ro­gui.

L’opo­si­ció sí que té res­pos­ta a aques­ta qües­tió, però fins ara han si­gut der­ro­ta­des per l’ali­an­ça en­tre el PP i Ciu­ta­dans. L’úl­tim exem­ple va te­nir lloc ahir a la Me­sa del Con­grés, quan els dos grups van re­col­zar el ve­to de l’Exe­cu­tiu a una pro­po­si­ció de llei de Po­dem per de­ro­gar la re­for­ma, que, a més a més, pre­veu una re­ta­lla­da de les fu­tu­res pen­si­ons quan el ge­ner de l’any 2019 en­tri en vi­gor l’ano­me­nat fac­tor de sos­te­ni­bi­li­tat.

Mal­grat l’in­terès me­di­à­tic que ha des­per­tat el de­bat d’avui al Con­grés, co­tit­za­ci­ons de les ma­res tre­ba­lla­do­res per com­pen­sar la bret­xa que dei­xa la ma­ter­ni­tat en sa­la­ris i en pen­si­ons. El PSOE ha qua­ni­fi­cat la pu­ja­da per a aquest any en l’1,6%.

Car­les Cam­pu­za­no (PDECat) i Ai­tor Es­te­ban (PNB) exi­gi­ran re­tor­nar al mo­del an­te­ri­or a la re­for­ma, que és vin­cu­lar la re­va­lo­rit­za­ció a l’IPC, que el mes de fe­brer va pu­jar a l’1,1%. «Aquest ple do­na­rà poc o gens de si», va avan­çar Es­te­ban des­prés de cri­ti­car que el mo­del de de­bat, sol·li­ci­tat per Ra­joy, im­pe­deix vo­tar re­so­lu­ci­ons que obli­guin el Go­vern.

Per aques­ta ma­tei­xa raó, per a Cam­pu­za­no aquest de­bat no se­rà «trans­cen­den­tal», en­ca­ra que s’evi­den­ci­a­rà que hi ha una ma­jo­ria al Con­grés que vol tor­nar a vin­cu­lar les pen­si­ons als preus, si més no aquest any. Per al por­ta­veu del PDECat, «és pos­si­ble fer front a aquest in­cre­ment de preus i se­rà im­pres­cin­di­ble acor­dar una no­va fór­mu­la amb vo­ca­ció de con­sens, igual que n’hi va ha­ver el 1995, quan es van vin­cu­lar les pen­si­ons a l’IPC».

LES PRE­GUN­TES DEL PRE­SI­DENT Ra­joy, per tant, con­tra­a­ta­ca­rà l’opo­si­ció amb la pre­gun­ta de com pre­te­nen fi­nan­çar les se­ves quei­xes. Se­gons l’es­crit de ve­to a la pro­pos­ta de Po­dem, el Go­vern xi­fra en 2.175,26 mi­li­ons la des­pe­sa que su­po­sa­ria no­més el 2018 po­sar en mar­xa aques­ta me­su­ra. A més a més, as­se­gu­ra que to­tes les pro­pos­tes de l’opo­si­ció amb les pen­si­ons hau­ri­en com­por­tat una des­pe­sa d’uns 90.000 mi­li­ons d’eu­ros.

Tant fonts go­ver­na­men­tals com del PP van as­se­gu­rar ahir que Ra­joy no pre­sen­ta­rà «ocur­rèn­ci­es» ni cops d’efec­te. El cap de l’Exe­cu­tiu bus­ca­rà po­sar l’opo­si­ció da­vant el mi­rall i cen­trar el de­bat en la sos­te­ni­bi­li­tat de la Se­gu­re­tat So­ci­al amb qües­ti­ons com quan­tes pen­si­ons es pa­guen, qui­na és la des­pe­sa o com es pa­ga­ran. I rei­te­ra­rà que el dany als pen­si­o­nis­tes va co­men­çar en el man­dat de Jo­se Luis Ro­drí­guez Za­pa­te­ro, quan va con­ge­lar les pen­si­ons l’any 2011.

ELISENDA PONS

Una pa­re­lla de ju­bi­lats dis­fru­ten del sol a la Bar­ce­lo­ne­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.