La mit­ja­na no ar­ri­ba a 1.000 eu­ros al mes

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia -

Més de la mei­tat dels pen­sio- nis­tes, el 51,5%, co­bren menys de 800 eu­ros al mes: la pen­sió més ha- bi­tu­al os­cil·la en­tre 600 i 650 eu­ros, se­gons les da­des d’USO, que ha de- nun­ci­at l’em­po­bri­ment dels ju­bi- lats, ja que per­ce­ben menys del sa- la­ri mí­nim (735,9 eu­ros). Aques­ta cen­tral ha con­tes­tat ai­xí Ra­joy, que di­lluns va as­se­gu­rar que la pen­sió mit­ja­na a Es­pa­nya era de 1.074 eu- ros. Se­gons la Se­gu­re­tat So­ci­al, cap dels dos té raó. La pen­sió mit­ja­na del sis­te­ma (con­tri­bu­ti­ves, no con­tri­bu­ti­ves i as­sis­ten­ci­als) és de 932,29 eu­ros. La pen­sió mit­ja­na de ju­bi­la­ció és de 1.222,04. UGT acu­sa el PP d’em­po­brir cons­ci­ent­ment els pen­si­o­nis­tes amb una re­for­ma que va des­vin­cu­lar les ren­des de l’IPC, co­sa que no pas­sa a la UE i que no va de­ma­nar Brus­sel·les en les se­ves exi­gèn­ci­es per qua­drar el dè­fi­cit pres­su­pos­ta­ri. des­prés d’un any de pa­rà­li­si po­lí­ti­ca del Pac­te de To­le­do, la pa­ra­do­xa és que nin­gú es­pe­ra un re­sul­tat tan­gi­ble. En vi­gí­li­es que el Go­vern apro­vi el pro­jec­te de Pres­su­pos­tos Ge­ne­rals de l’Es­tat per a aquest any, l’opo­si­ció exi­gi­rà a Ra­joy que apu­gi les pen­si­ons, si més no aquest any, més del 0,25% per­què el crei­xe­ment de l’eco­no­mia ho per­met.

Pedro Sánc­hez, que no par­ti­ci­pa­rà en el ca­ra a ca­ra amb Ra­joy, al no ser di­pu­tat, va anun­ci­ar da­vant el Grup Par­la­men­ta­ri so­ci­a­lis­ta al­gu­nes de les pro­pos­tes que es­tu­dia el seu par­tit, com és la de mi­llo­rar les

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.