Cai­xaBank col·lo­ca en el mer­cat 1.250 mi­li­ons en ‘co­cos’

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia -

PREFERENTS Cai­xaBank va co­llo­car ahir 1.250 mi­li­ons d’eu­ros en par­ti­ci­pa­ci­ons preferents even­tu­al­ment con­ver­ti­bles en ac­ci­ons (co­cos, en l’ar­got fi­nan­cer), en una ope­ra­ció que su­po­sa l’emis­sió més llar­ga col·lo­ca­da per un emis­sor eu­ro­peu el 2018. En con­cret, l’emis­sió ha re­but una de­man­da per part de més de 27 in­ver­sors ins­ti­tu­ci­o­nals de 3.500 mi­li­ons, gai­re­bé tres ve­ga­des l’im­port ofert.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.