Anul·la­da l’al­ta d’un mos­so con­di­ci­o­na­da a re­col·lo­car l’agent

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia -

MALAL­TIA Un jut­ge de Bar­ce­lo­na ha do­nat la raó a un agent dels Mos­sos d’Es­qua­dra i ha re­solt que, si no es­tà ple­na­ment re­cu­pe­rat, la mú­tua no pot do­nar-li l’al­ta mè­di­ca con­di­ci­o­na­da al re­qui­sit que el re­co­llo­quin en un lloc sen­se ar­ma o pas­si a se­go­na ac­ti­vi­tat. El ti­tu­lar del Jut­jat So­ci­al nú­me­ro 8 de Bar­ce­lo­na de­cla­ra «in­de­gu­da» aques­ta al­ta mè­di­ca con­di­ci­o­na­da que Ase­peyo va do­nar el ju­li­ol de l’any pas­sat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.