Ru­bí in­ten­ta­rà re­duir l’ús del cot­xe amb bu­sos gra­tis

El Periódico de Catalunya [Català] - - Coses De La Vida | Gran Barcelona -

L’Ajun­ta­ment de Ru­bí s’ha mar­cat com a ob­jec­tiu que en la se­go­na mei­tat del 2019, o a co­men­ça­ment del 2020 com a mà­xim, aques­ta ciu­tat del Va­llès Oc­ci­den­tal dis­po­si d’un sis­te­ma de bus ur­bà gra­tu­ït i uni­ver­sal. Ai­xí ho va ex­po­sar ahir l’al­cal­des­sa Ana María Mar­tí­nez, que va afir­mar es­tar «tre­ba­llant per tan­car les con­di­ci­ons del plec de clàu­su­les» del nou con­trac­te del ser­vei d’au­to­bús.

Mar­tí­nez, que va pre­su­mir d’aban­de­rar la pri­me­ra pro­pos­ta en aquest sen­tit de tot Ca­ta­lu­nya, va ex­pli­car que les ra­ons per po­sar en mar­xa aques­ta po­lí­ti­ca, que es fi­nan­ça­rà amb l’in­cre­ment d’in­gres­sos que el 2020 re­brà el mu­ni­ci­pi de l’Es­tat per ha­ver su­perat els 75.000 ha­bi­tants, són du­es. La pri­me­ra, la sos­te­ni­bi­li­tat: «L’aug­ment de la uti­lit­za­ció del bus fa­rà que s’aga­fi menys el cot­xe pri­vat i tin­guem es­pais pú­blics

lliu­res d’emis­sió de ga­sos», va sug­ge­rir Mar­tí­nez.

La se­go­na raó, de­ri­va­da de la pri­me­ra, va ser que la re­duc­ció de l’ús del cot­xe tam­bé re­dui­rà «els mal­de­caps» que do­na l’apar­ca­ment, que a Ru­bí és l’as­pec­te més mal va­lo­rat, amb un 3,49 so­bre 10, se­gons l’úl­tim es­tu­di de sa­tis­fac­ció ciu­ta­da­na, del maig del 2017.

Pel que fa als di­ners que s’hau­ran d’in­ver­tir per sos­te­nir aques­ta gra­tu­ï­tat, Mar­tí­nez va par­lar de «700.000 o 800.000 eu­ros» –de l’es­men­tat aug­ment de sub­ven­ció es­ta­tal–, que se su­ma­ran al que es gas­ta ara en mobilitat (608.500 eu­ros el 2017, se­gons da­des del con­sis­to­ri). Com que es pre­veu que la me­su­ra no es­ti­gui a punt fins a fi­nals del 2019 o ini­cis del 2020, s’es­ti­ma que es po­sa­rà en mar­xa des­prés de les elec­ci­ons mu­ni­ci­pals del juny del 2019 i, per tant, tin­drà el seu pa­per en la cam­pa­nya elec­to­ral.

La fór­mu­la pre­tén mi­llo­rar, a par­tir del 2020, la qua­li­tat de l’ai­re i alleu­jar el pro­ble­ma d’apar­ca­ment

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.