L’ins­ti­tut 22@ es­ta­rà so­bre una bi­bli­o­te­ca

El nou cen­tre edu­ca­tiu del Po­ble­nou com­par­ti­rà edi­fi­ci a Can Sa­la­dri­gas La pro­pos­ta del dis­tric­te per­met evi­tar la ins­tal·la­ció de bar­ra­cons

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona - ER­NEST ALÓS

Les bi­bli­o­te­ques ja no són els tem­ples aï­llats de si­len­ci i lec­tu­ra que eren, i ca­da ve­ga­da in­cor­po­ren més ac­ti­vi­tats o es­tan in­te­gra­des en com­ple­xos cul­tu­rals amb al­tres usos: l’úl­tim cas, la no­va Bi­bli­o­te­ca de les Corts, an­ne­xa a un ate­neu de fa­bri­ca­ció. A par­tir del mes de se­tem­bre, la Bi­bli­o­te­ca Ma­nel Ar­ranz, al Po­ble­nou, viu­rà una no­va ex­pe­ri­èn­cia: ins­tal·la­da a la pri­me­ra plan­ta de l’an­ti­ga fà­bri­ca tèx­til Can Sa­la­dri­gas del car­rer Ramon Tur­ró, lec­tors i bi­bli­o­te­ca­ris tin­dran a so­bre dels seus caps un ins­ti­tut de se­cun­dà­ria, el 22@, amb qua­tre grups d’alum­nes de pri­mer d’ESO.

Pro­ba­ble­ment du­rant qua­tre anys, en comp­tes de l’any pre­vist ini­ci­al­ment, ter­mi­ni que el dis­tric­te de Sant Mar­tí do­na per fet i que el Con­sor­ci d’Edu­ca­ció no vol con­fir­mar, a l’es­pe­ra de la reu­nió d’avui amb els pa­res.

De mo­ment, el pro­cés de li­ci­ta­ció de la pri­me­ra fa­se, que in­clou les de­pen­dèn­ci­es co­mu­nes i qua­tre au­les d’ESO que ocu­pa­ri­en du­es ter­ce­res parts del se­gon pis de Can Sa­la­dri­gas, ja ha si­gut pu­bli­cat al but­lle­tí ofi­ci­al de la Di­pu­ta­ció i el ter­mi­ni per pre­sen­tar ofer­tes es va tan­car aquest di­lluns, amb un pres­su­post de 892.000 eu­ros.

LES FASES DEL PRO­JEC­TE El pro­jec­te exe­cu­tiu pre­veu que la res­ta de la se­go­na plan­ta, i la ter­ce­ra, s’ha­bi­li­ta­ri­en en una se­go­na i una ter­ce­ra fases. El dis­tric­te as­su­mi­ria la in­ver­sió d’aques­ta pri­me­ra fa­se, te­nint en comp­te que una ve­ga­da trans­for­ma­des les du­es plan­tes en el fu­tur po-

MÒNICA TUDELA

Vis­ta d’una de les sa­les de la bi­bli­o­te­ca de Can Sa­la­dri­gas.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.