Co­lau ins­ta el TSJC a avi­sar el con­sis­to­ri de tots els des­no­na­ments

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona Barcelonejant - TONI SUST

El go­vern d’Ada Co­lau in­ten­ta des de fa temps acor­dar amb el po­der ju­di­ci­al un nou pro­to­col que es­ta­blei­xi que els jut­ges han d’avi­sar per sis­te­ma els ser­veis so­ci­als del con­sis­to­ri dels des­no­na­ments que afec­ten fa­mí­li­es vul­ne­ra­bles. El pro­to­col vi­gent no­més pre­veu la co­mu­ni­ca­ció si la fa­mí­lia do­na el seu con­sen­ti­ment.

Co­lau ha en­vi­at una car­ta al pre­si­dent del Tri­bu­nal Su­pe­ri­or de Jus­tí­cia de Ca­ta­lu­nya (TSJC), Je­sús María Bar­ri­en­tos, amb da­ta d’ahir, en què l’ins­ta a fer «to­tes les ges­ti­ons ne­ces­sà­ri­es per­què els jut­jats co­mu­ni­quin aques­tes si­tu­a­ci­ons amb un mar­ge su­fi­ci­ent per als ser­veis mu­ni­ci­pals, en be­ne­fi­ci dels ciu­ta­dans que més ho ne­ces­si­ten».

L’al­cal­des­sa jus­ti­fi­ca la mis­si­va pel cas de l’ho­me que va in­ten­tar cre­mar-se com un bon­ze al ser des­no­nat de ca­sa se­va, al car­rer dels Pe­tons. «El des­no­na­ment va te­nir lloc sen­se que l’ajun­ta­ment en tin­gués co­nei­xe­ment. Per ai­xò no vam po­der ni me­di­ar amb la pro­pi­e­tat per fa­ci­li­tar un llo­guer so­ci­al, ga­ran­tint el pa­ga­ment,

BCN no co­nei­xia el desa­llot­ja­ment de l’ho­me que es va cre­mar

ni bus­car un re­a­llot­ja­ment dig­ne que evi­tés la sen­sa­ció de pà­nic que va pa­tir l’afec­tat», es­criu Co­lau, que re­cor­da que el con­sis­to­ri in­ten­ta des de fa tres anys mo­di­fi­car l’ac­tu­al pro­to­col, vi­gent des del 2013.

La car­ta do­na xi­fres: se­gons Co­lau, la Uni­tat con­tra l’Ex­clu­sió Re­si­den­ci­al «va acom­pa­nyar» du­rant el 2017 2.351 fa­mí­li­es en risc de desa­llot­ja­ment, «me­di­ant amb la pro­pi­e­tat, fa­ci­li­tant aju­des per po­der pa­gar el llo­guer o bé fa­ci­li­tant l’ac­cés a un pis d’emer­gèn­cia».

DU­ES PE­TI­CI­ONS L’al­cal­des­sa de Bar­ce­lo­na re­cor­da a Bar­ri­en­tos que en la reu­nió que va ce­le­brar el 27 d’abril pas­sat la co­mis­sió de se­gui­ment de fun­ci­o­na­ment del pro­to­col, el con­sis­to­ri va for­mu­lar de nou la pe­ti­ció que aquest in­clo­gués dos nous ele­ments: el ja ci­tat que els jut­ges avi­sin els ser­veis so­ci­als en tots els ca­sos de des­no­na­ments que afec­tin fa­mí­li­es vul­ne­ra­bles i que s’evi­tin els desa­llot­ja­ments amb una da­ta ober­ta per po­der ga­ran­tir d’aques­ta ma­ne­ra «el tre­ball pre­vi dels ser­veis mu­ni­ci­pals».

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.