La re­sur­rec­ció d’‘El se­ga­dor’

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona Barcelonejant - NA­TÀ­LIA Far­ré

Una re­pro­duc­ció de la mí­ti­ca obra de Jo­an Mi­ró llu­eix al Pa­ve­lló de la Re­pú­bli­ca

Dir Gu­er­ni­ca és veu­re el qua­dro ho­mò­nim de Pa­blo Pi­cas­so. Dir El se­ga­dor és no veu­re res. No en va el mí­tic mu­ral que va fer Jo­an Mi­ró per al Pa­ve­lló de la Re­pú­bli­ca de l’Ex­po­si­ció In­ter­na­ci­o­nal del 1937 no exis­teix. Va des­a­pa­rèi­xer. Les du­es pe­ces es­ta­ven ca­ra a ca­ra i eren, amb per­mís de La Mont­ser­rat de Ju­li Gonzá­lez, les du­es grans obres que de­fen­sa­ven el Go­vern le­gí­tim a Pa­rís en­mig de la guer­ra ci­vil. Mi­ró se sen­tia molt or­gu­llós d’ella, no so­la­ment per­què era el seu pri­mer gran mu­ral si­nó per­què la pe­ça, d’una qua­li­tat i for­ça in­dis­cu­ti­bles, ha­via de vi­at­jar per Eu­ro­pa jun­ta­ment amb el Gu­er­ni­ca per re­cap­tar fons per a la cau­sa re­pu­bli­ca­na. Ai­xí l’hi va ex­pli­car l’ar­tis­ta al seu amic Jo­an Prats via epís­to­la.

No va anar ai­xí. Aca­ba­da l’ex­po­si­ció el pa­ve­lló es va des­mun­tar. El Gu­er­ni­ca va par­tir i El se­ga­dor es va es­fu­mar. Nin­gú sap ben bé del cert què va pas­sar. Poc o molt hi de­via te­nir a veu­re la tèc­ni­ca amb què es va re­a­lit­zar. Mi­ró el va pin­tar a so­bre de sis pla­fons de celo­tex, o el que és el ma­teix, di­rec­ta­ment so­bre la pa­ret de l’edi­fi­ci. Pot­ser es va des­truir al der­ruir el pa­ve­lló, en­ca­ra que tam­bé hi ha qui diu que es va des­mun­tar i les sis parts van ser em­bar­ca­des rumb a Va­lèn­cia, ca­pi­tal de la Re­pú­bli­ca en aquell mo­ment.

El cert és que no se’n sap res. Mi­ró va in­ten­tar tro­bar-lo el 1952 a tra­vés de Josep Llu­ís Sert, ar­qui­tec­te de l’edi­fi­ci jun­ta­ment amb Luis La­ca- sa, i Do­mè­nec Es­cor­sa, un al­tre dels pro­fes­si­o­nals que van par­ti­ci­par en la cons­truc­ció. No va te­nir èxit. Tam­poc en va te­nir la fun­da­ció del pin­tor quan ho va in­ten­tar als anys 60. No hi ha cap pis­ta del que va pas­sar amb l’obra d’art. I a aques­tes al­tu­res, pocs con­fi­en a tro­bar-la. Ai­xí que res mi­llor que te­nir bo­nes ide­es. A la Ga­le­ria Mayo­ral en van te­nir du­es: la pri­me­ra, com­me­mo­rar els 80 anys del pa­ve­lló i ho­me­nat­jar els cre­a­dors que van par­ti­ci­par amb l’ex­po­si­ció Ar­tis­tes re­vo­lu­ci­o­na­ris que l’any pas­sat va re­cór­rer Lon­dres, Pa­rís i Bar­ce­lo­na. Per a l’oca­sió van fer una re­pro­duc­ció d’El se­ga­dor. Les ma­tei­xes di­men­si­ons però en blanc i ne­gre. Per­què en blanc i ne­gre són els tes­ti­mo­nis fo­to­grà­fics que han que­dat del mu­ral. Po­sar-hi co­lor hau­ria si­gut fal­se­jar la re­a­li­tat. Ai­xí es va de­ci­dir amb els he­reus del pin­tor i la Fun­da­ció Mi­ró.

L’ori­gi­nal es va per­dre el 1937 des­prés de l’Ex­po­si­ció In­ter­na­ci­o­nal de Pa­rís i mai s’ha tro­bat

La no­va pe­ça s’ha re­a­lit­zat en blan­ci i ne­gre per­què no hi ha re­gis­tre dels co­lors

Da­vant del ‘Gu­er­ni­ca’

¿Per què ho van fer? «La mo­ti­va­ció prin­ci­pal és que es­tem con­ven­çuts que de­gut a la se­va pèr­dua se li ha do­nat menys im­por­tàn­cia de la que re­al­ment te­nia. És una obra ca­pi­tal i se­gu­ra­ment era una de les obres clau per en­ten­dre el se­gle XX i la guer­ra ci­vil, com pas­sa amb el Gu­er­ni­ca de Pi­cas­so», apun­ta Jor­di Mayo­ral. De la ma­tei­xa opi­nió són a la fun­da­ció. «Era im­por­tan­tís­si­ma per a Mi­ró i si exis­tís se­ria im­por­tan­tís­si­ma per tot el que sig­ni­fi­ca. No so­la­ment per la se­va as­so­ci­a­ció a la po­lí­ti­ca i la se­va con­tri­bu­ció a la Re­pú­bli­ca, si­nó tam­bé per la se­va qua­li­tat com a pin­tu­ra mu­ral. Va ser la pri­me­ra obra de grans di­men­si­ons que va fer Mi­ró», acla­reix Te­re­sa Mon­ta­ner, cap de con­ser­va­ció del cen­tre.

La se­go­na gran idea que van te­nir a la Ga­le­ria Mayo­ral va ser ce­dir-la en lloc de do­nar-li el ma­teix des­tí que l’ori­gi­nal. L’hi han do­nat a la Uni­ver­si­tat de Bar­ce­lo­na per­què llu­ei­xi, al Pa­ve­lló de la Re­pú­bli­ca, la re­pro­duc­ció de l’edi­fi­ci ori­gi­nal que s’ai­xe­ca a la Vall d’He­bron des del 1992. El mu­ral ocu­pa el ma­teix lloc que ocu­pa­va el 1937. Da­vant del Gu­er­ni­ca, del qual tam­bé hi ha una re­pro­duc­ció, i just en el punt en què les es­ca­les pu­gen al pri­mer pis.

Des d’allà El se­ga­dor, co­ne­gut a més com a Pa­gès ca­ta­là en re­bel·lia, com el ma­teix Mi­ró la va de­fi­nir, emer­geix com un vol­cà. El per­so­nat­ge en­fon­sat a la ter­ra i amb bar­re­ti­na al cap in­ten­ta to­car amb una mà una es­tre­lla, com a sím­bol de lli­ber­tat, men­tre que amb l’al­tra bran­da una falç. «El pa­gès ca­ta­là és sím­bol de la for­ça, la in­de­pen­dèn­cia, la re­sis­tèn­cia. La falç no és un sím­bol co­mu­nis­ta. És el sím­bol del se­ga­dor, la se­va ei­na de tre­ball i quan veu ame­na­ça­da la se­va lli­ber­tat, la se­va ar­ma», afir­ma­va Mi­ró.

Una pe­ça re­a­lit­za­da amb el ma­teix es­pe­rit, la ma­tei­xa fi­na­li­tat i en el ma­teix mo­ment que el Gu­er­ni­ca però a di­fe­rèn­cia de l’obra de Pi­cas­so, Mi­ró no la va pin­tar so­bre una te­la si­nó so­bre la ma­tei­xa pa­ret de l’edi­fi­ci. Vet aquí la se­va ma­la sort.

FER­RAN SENDRA

La re­pro­duc­ció d‘El se­ga­dor’, de Jo­an Mi­ró, al Pa­ve­lló de la Re­pú­bli­ca, la re­cons­truc­ció de l’edi­fi­ci ori­gi­nal que s’ai­xe­ca a la Vall d’He­bron.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.