Del som­riu­re de Ci­ro a l’in­fern de Go­mes

Con­tra el Chel­sea, el Bar­ça s’hi ju­ga molt i no li ser­vi­rà de res ser el rei de reis si qu­e­da fo­ra de la Cham­pi­ons

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

que els for­ra de mi­li­ons i aten­ci­ons, s’ho ju­ga tot. Un par­tit en el qual, des de fa unes quan­tes ho­res, des­prés de la mag­ní­fi­ca entrevista (i de­cla­ra­ci­ons, i re­co­nei­xe­ments, i des­grà­ci­es cone­gu­des) de Pa­nenka al bo­nàs d’An­dré Go­mes, no­més pen­so en el vi­a­cru­cis d’aquest noi, que te­nia tot el que s’ha des­crit al pa­rà­graf an­te­ri­or, a ca­bas­sos, és a dir, a to­nes, a Va­lèn­cia i a Por­tu­gal, i que la se­va pre­sèn­cia a Bar­ce­lo­na, al Bar­ça, so­bre la ges­pa, en­vol­tat i com­par­tint fut­bol i ves­ti­dor amb els mi­llors del món «s’ha con­ver­tit en un in­fern».

I, quan ho pen­so, me l’ima­gi­no, sí, en el con­trast amb el pla­er de ser el te­lè­fon mò­bil de Leo Mes­si, l’ob­jec­te més fe­liç del pla­ne­ta, per­què allà dins hi ha mi­lers d’imat­ges de la fe­li­ci­tat que reg­na en aque­lla ca­sa (te­mo que Li­o­nel no re­pa­ra en el des­as­tre en què s’ha con­ver­tit el seu ger­mà Ma­tí­as, allà, a Ro­sa­rio, a l’Ar­gen­ti­na, amb aques­ta male­ï­da i dis­sor­ta­da vi­da que llu­eix), del so­roll que pro­vo­quen els seus tres fi­llets, Thi­a­go, Ma­teo i Ci­ro, el nou­nat, l’es­cal­for dels seus gos­sos (un d’im­mens, sí) i la sen­sa­ció que tot va so­bre ro­des i a 350 qui­lò­me­tres per ho­ra.

Aquest Mes­si ar­dent, boig d’es­ti­ma­ció i fe­li­ci­tat, com­par­teix ves­ti­dor, ali­ne­a­ció, joc, fut­bol, pre­sent, fu­tur, in­ten­ci­ons i ob­jec­tius amb el més des­gra­ci­at dels fut­bo­lis­tes, amb Go­mes, que de­tes­ta sor­tir al car­rer per­què no el mi­rin mala­ment i que tem ser xiu­lat a ca­sa, al seu es­ta­di, ni més ni menys que al Camp Nou.

Per ai­xò, Er­nes­to Val­ver­de, que no és l’ale­gria de la ca­sa (ni ho pre­tén), va pa­tir tant, tan­tís­sim, l’al­tre dia i va llan­çar crits de pro­tes­ta, de­ma­nant una mi­ca de res­pec­te, d’ànim, de com­pren­sió, d’afec­te, de me­de­ci­na, sí, de me­de­ci­na, de di­van, per al bo­nàs de Go­mes.

Ara tot­hom ja ho sap tot. I en­tre Ci­ro i Go­mes ho hem de ti­rar en­da­vant, per­què con­tra el Chel­sea, el Bar­ça s’hi ju­ga molt. Per­què el Bar­ça lí­der a Es­pa­nya, fi­na­lis­ta co­per, rei de reis, pot que­dar fo­ra de la Cham­pi­ons sen­se per­dre. Va­ja.

Es­pe­rem un dos-ci­ro amb Go­mes so­bre el camp, fe­liç. S’ho me­reix. Per va­lent, per vo­mi­tar el que li pas­sa. Jo crec que es­tà de­ma­nant aju­da i una mi­ca, no gai­re, de la fe­li­ci­tat que reg­na a ca­sa dels Mes­si Roc­cuz­zo.H

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.