L’in­som­ni de Con­te

El tèc­nic del Chel­sea as­su­meix que to­ca­rà «pa­tir molt» i de­ma­na als seus ju­ga­dors que fa­cin «un par­tit per­fec­te» per no re­pe­tir al Camp Nou l’er­ror del gol en­cai­xat a Lon­dres

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - MAR­COS LÓPEZ

Hi és, però no hi és. Antonio Con­te no ha po­gut dis­fru­tar gai­re de la se­va co­ro­na de cam­pió de la Pre­mi­er, capaç a més a més com va ser d’al­te­rar el pai­sat­ge tàc­tic del fut­bol a les illes. De sob­te, tot­hom va co­men­çar a ju­gar com el Chel­sea de Con­te, un equip equi­li­brat amb un 3-5-2 que es va trans­for­mar en una mo­da. Però amb pou fei­nes va du­rar un any. I aquí va el tèc­nic ita­lià mi­rant on el vo­len de ve­ri­tat. A Lon­dres ja ha aca­bat la se­va eta­pa, llui­tant amb es­tre­lles, ene­mis­tat amb la cú­pu­la, allu­nyat dels qua­tre pri­mers llocs que do­nen ac­cés a la Cham­pi­ons i ju­gant-se l’úl­ti­ma ba­la al Camp Nou.

Con­te diu que dorm bé. Poc, però bé. Però és ine­vi­ta­ble que tin­gui in­som­ni per­què s’acos­ta al Camp Nou, un es­ta­di d’una enor­me càr­re­ga sim­bò­li­ca. I no no­més per­què aquell er­ror a Stam­ford Bridge, «l’únic que vam co­me­tre», li va pas­sar fac­tu­ra. «Ens va cos­tar car». Un er­ror de Ch­ris­ten­sen que va te­nir la des­grà­cia per a Con­te que va cau­re a la bo­ta d’«un ge­ni», com ell ma­teix l’ha de­fi­nit. La pi­lo­ta va cau­re als peus d’Ini­es­ta i el Chel­sea es va es­quin­çar, in­ca­paç de de­tec­tar la fi­gu­ra si­len­ci­o­sa de Mes­si. «No, no és fà­cil dor­mir gai­re, es­pe­ci­al­ment abans d’un par­tit com aquest», va con­fes­sar el tèc­nic ita­lià, que ja sap que no con­ti­nu­a­rà la tem­po­ra­da que ve al Chel­sea. De fet, Con­te fi­gu­ra, igual que Luis En­ri­que o An­ce­lot-

«Ini­es­ta és un ge­ni del fut­bol, m’agra­da com­pa­rar-lo amb An­drea Pir­lo», afir­ma l’ita­lià

ti, al càs­ting d’en­tre­na­dors que es­tu­dia el Pa­rís SG per com­plau­re Ney­mar. «He dor­mit la quan­ti­tat cor­rec­ta, però aquests par­tits des­per­ten mol­tes emo­ci­ons. Es­pe­ro que els meus ju­ga­dors es­ti­guin en­tu­si­as­mats i emo­ci­o­nats com jo. Sé que molts d’ells no han ju­gat mai al Camp Nou. És un es­ta­di fan­tàs­tic, gran i am­pli».

Aques­ta por, per molt que in­ten­ti dis­si­mu­lar-ho, re­cor­re el cos de Con­te, ob­ses­si­o­nat en el fet que els seus ju­ga­dors tin­guin «el cap fred» per fir­mar el «par­tit per­fec­te» que li per­me­ti eli­mi­nar el Bar­ce­lo­na, mal­grat l’1-1 que va te­nir a l’ana­da a Stam­ford Bridge. «Si vols te­nir op­ci­ons de pas­sar has de ju­gar el par­tit per­fec­te», va in­sis­tir. «Hem d’es­tar pre­pa­rats per pa­tir», va pre­ci­sar Con­te.

Tan con­ven­çut es­tà que li to­ca­rà pa­tir que or­de­na­rà el seu equip amb

el ma­teix pla de l’ana­da. «Hem de co­men­çar el par­tit amb mol­tís­si­ma con­cen­tra­ció, però quan tin­guem la pi­lo­ta cal fer ser­vir el cap i el cor ne­ces­sa­ris per ge­ne­rar opor­tu­ni­tats de gol», va dir l’en­tre­na­dor del Chel­sea, que va re­cor­dar que s’han de man­te­nir «com­pac­tes i tan­cats al dar­re­re» quan el Bar­ça colli.

«No se­rà fà­cil. Sa­bem de les di­fi­cul­tats a què ens en­fron­tem», va ad­me­tre Con­te, re­cor­dant que el pai­sat­ge del par­tit can­via de ma­ne­ra subs­tan­ci­al si Ini­es­ta és ti­tu­lar o no. «Pi­qué, Bus­quets, Ini­es­ta... Tots for­men part de la his­tò­ria del Bar­ça. An­drés Ini­es­ta és un ver­da­der ge­ni del fut­bol», va con­fes­sar l’en­tre­na­dor ita­lià, que com­pa­ra el blau­gra­na amb «An­drea Pir­lo».

«De­fen­sar molt bé»

Da­vant els ge­nis, no­més qu­e­da una via. I si ets ita­lià, en­ca­ra més. «Quan no tens la pi­lo­ta has de de­fen­sar molt bé, cal ser, so­bre­tot, molt com­pac­tes», va pro­cla­mar Con­te, llan­çant la se­va ja tra­di­ci­o­nal aren­ga. «S’ha de pa­tir. ¿Què és pa­tir?», es va pre­gun­tar ell ma­teix. «Sa­bem que al Bar­ça li en­can­ta do­mi­nar el par­tit, acu­mu­lar pos­ses­sió i pos­ses­sió. Pa­tir és es­tar ben tan­cats al dar­re­re», va subrat­llar el tèc­nic ita­lià, que no va vo­ler avan­çar si Mo­ra­ta se­rà ti­tu­lar. «S’ha de te­nir mol­ta pa­ci­èn­cia amb ell, és la se­va pri­me­ra tem­po­ra­da com­ple­ta».

No ho va dir, però tam­poc fe­ia fal­ta. No va ser ti­tu­lar al Ma­drid, tam­poc al Ju­ven­tus, ni tan sols a la se­va tornada al Ber­na­béu ni ara ho és al Chel­sea. El que sí que té clar és que Ha­zard, el seu Mes­si par­ti­cu­lar, no es pot com­pa­rar amb Ini­es­ta. «Ell és un 10, Ini­es­ta és un cen­tre­cam­pis­ta que ha gua­nyat mol­tes co­ses a la se­va car­re­ra. Pen­so que Ha­zard ha de co­men­çar a gua­nyar tí­tols», va ex­pli­car Con­te, un ho­me amb in­som­ni. L’es­pe­ra el Bar­ça de Mes­si.

JOR­DI COTRINA

Pre­o­cu­pat Con­te, ahir, a l’en­tre­na­ment del Chel­sea al Camp Nou.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.