Dzeko des­ar­ma el Xakh­tar

El bos­nià mar­ca el gol que el Ro­ma ne­ces­si­ta­va per ar­ri­bar a quarts

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

El Ro­ma tor­na a es­tar a quarts deu anys des­prés. Un gol del ge­gant Dzeko en el se­gon temps va tom­bar el Xakh­tar, que ha­via vis­cut el pri­mer con mol­ta tran­quil·li­tat. Amb el gol

del bos­nià en con­tra, l’equip ucra­ï­nès no va te­nir cap èxit en el seu for­çat can­vi de re­gis­tre i el con­junt de Di Fran­ces­co va se­guir tan ferm com a la fa­se de grups, que va com­ple­tar sen­se en­cai­xar un sol gol al seu es­ta­di.

El Ro­ma no va sor­tir ac­ce­le­rat a bus­car el gol que ne­ces­si­ta­va per no cau­re en la tram­pa or­di­da pel qua­dro ucra­ï­nès, que va in­vi­tar els ri­vals a pres­si­o­nar-los per po­der sor­tir amb me­tres per da­vant. A ba­se de to­car i to­car, l’equip ucra­ï­nès no va te­nir més so­bre­salts fins al des­cans

que una ju­ga­da en­tre Pe­rot­ti i Ko­la­rov amb cen­tre fi­nal d’aquest que va re­sol­dre Pi­a­tov. Per con­tra, Alis­son va te­nir més mal­de­caps: cinc cór­ners en 25 mi­nuts, un greu er­ror de Fa­zio da­vant Fer­rey­ra, que no va anar a més per­què l’ex­se­vi­llis­ta es va re­fer, i du­es bo­nes con­tres vi­si­tants mal re­sol­tes.

CAN­VI DE XIP Tot va can­vi­ar a la se­go­na part per­què Dzeko va apro­fi­tar la pri­me­ra que va te­nir. Stro­ot­man el va ha­bi­li­tar i va re­sol­dre en­tre les ca­mes de Pi­a­tov (m. 52). To­ta la co­mo­di­tat amb què ha­via vis­cut el Xakh­tar es va tor­nar en ne­ces­si­tat de can­vi­ar el xip. Va ser el Ro­ma el que va pas­sar a es­pe­rar que la con­fu­sió ucra­ï­ne­sa li do­nés no­ves op­ci­ons, que no van tri­gar a ar­ri­bar. El da­van­ter bos­nià va llan­çar fo­ra per cen­tí­me­tres des­prés de re­bre de Naing­go­lan i va for­çar des­prés l’ex­pul­sió d’Or­dets, que va veu­re la ver­me­lla per aga­far-lo quan se n’ana­va sol. El Xakh­tar va te­nir la se­va opor­tu­ni­tat en una fal­ta a prop del fi­nal, que re­cor­da­va la que va apro­fi­tar Fred a l’ana­da per fir­mar el tri­omf. En aques­ta oca­sió va ce­dir el llan­ça­ment a un Pa­trick molt més fresc, però la pi­lo­ta va anar a pa­rar a la bar­re­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.