Na­dal tor­na­rà a ser l’atrac­ció del Godó

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

El deu ve­ga­des cam­pió de l’Open Banc Sabadell, ac­tu­al nú­me­ro 2 mun­di­al, se­rà l’es­tre­lla del car­tell del tor­neig que es dis­pu­ta­rà del 21 al 29 d’abril al RCT Bar­ce­lo­na i comp­ta­rà amb al­tres qua­tre top ten: Gri­gor Di­mi­trov (nú­me­ro 4), David Gof­fin (7), Do­mi­nic Thi­em (6) i Kevin An­der­son (9), a més dels top 20, Pa­blo Car­reño (14), Ro­ber­to Bautista (16) i Di­e­go Schwartz­man (17).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.