Qu­e­za­da no sa­bia què fer amb el cos de la se­va pe­ti­ta víc­ti­ma

El Periódico de Catalunya [Català] - - Coses De La Vida | Societat -

La Gu­àr­dia Ci­vil té pro­ves que el crim del Ga­bri­el no va ser im­pro­vi­sat. Però Ana Ju­lia va co­me­tre er­rors. Un d’ells, el que ha per­mès re­sol­dre el cas, quan va mou­re de lloc el cos del nen. Tot in­di­ca que ho va fer de for­ma im­pro­vi­sa­da, mo­gu­da per la pres­sió dels in­ves­ti­ga­dors, que, en­ca­ra que ja ha­vi­en re­gis­trat la fin­ca, per po­sar a pro­va la do­na, li van de­ma­nar les claus amb l’ex­cu­sa de tor­nar a re­vi­sar-la.

Ni ella va sa­ber ex­pli­car quan la van in­ter­ro­gar què pre­te­nia fer quan la van de­te­nir, amb el ca­dà­ver del Ga­bri­el al male­ter del seu cot­xe, a prop d’un pàr­quing de Ví­car. Els agents van re­bre la in­for­ma­ció que Ana Ju­lia té un tras­ter on guar­da un ba­gul con­ge­la­dor. Van pen­sar que la do­na po­dria te­nir pla­ne­jat dei­xar allà el ca­dà­ver o, te­nint en comp­te el seu pas­sat com a car­nis­se­ra, que fins i tot po­dia ha­ver pla­ne­jat tros­se­jar el cos del nen. Però en la se­va de­cla­ra­ció ella no va ex­pli­car res. LUIS RENDUELES / VANESA LOZANO

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.