De­nún­ci­es con­tra l’as­set­ja­ment a do­mi­ci­li

El Periódico de Catalunya [Català] - - Oppiniiónió -

Les xar­xes es­tan ser­vint de nou per do­nar vi­si­bi­li­tat i de­nun­ci­ar com­por­ta­ments mas­clis­tes ar­re­lats en la so­ci­e­tat. Aques­ta ve­ga­da, no són po­ques les do­nes que re­cor­ren a in­ter­net per re­ve­lar la por i la im­po­tèn­cia que els han pro­vo­cat ac­ti­tuds que ar­ri­ben a l’as­set­ja­ment per part d’al­guns re­par­ti­dors i tre­ba­lla­dors a do­mi­ci­li, que uti­lit­zen im­plí­ci­ta­ment la in­ti­mi­da­ció de sa­ber on vi­uen elles i quin és el seu mò­bil. És pre­ci­sa­ment el te­lè­fon d’aques­tes víc­ti­mes, el nú­me­ro de les quals és fa­ci­li­tat no­més per re­bre un en­càr­rec, un men­jar o un ser­vei tèc­nic, l’ins­tru­ment d’aquests de­pre­da­dors. Al­gu­nes com­pa­nyi­es del sec­tor, per qües­tió d’imat­ge, per con­ven­ci­ment o per les du­es co­ses, han pres me­su­res per evi­tar aques­tes si­tu­a­ci­ons i apli­car san­ci­ons. La re­ac­ció in­ter­na de to­tes aques­tes em­pre­ses i dels me­ca­nis­mes de pro­tec­ció de da­des per per­se­guir un ús in­de­gut és exi­gi­ble per ta­llar l’ame­na­ça so­bre les do­nes, ai­xí com l’ac­tu­a­ció po­li­ci­al en els ca­sos en què aquests as­set­ja­dors en­tren di­rec­ta­ment en el terreny de­lic­tiu. El pri­mer pas, com ha pas­sat amb de­tes­ta­bles vells com­por­ta­ments si­mi­lars, és el de la de­nún­cia, tant la pú­bli­ca com la pri­va­da. Mo­vi­ments com el de #Me­eToo han de­mos­trat que si­len­ci­ar aques­tes ac­ti­tuds mas­clis­tes ha si­gut his­tò­ri­ca­ment la pit­jor ma­ne­ra de com­ba­tre-les. En aquest sen­tit, és d’elo­gi­ar que les afec­ta­des fa­cin sen­tir el seu «ja n’hi ha prou» i re­sul­ta ra­o­na­ble ani­mar-les a acu­dir en el seu cas a la po­li­cia o la jus­tí­cia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.