Su­per­co­pa per co­men­çar

El Bar­ça tom­ba el Se­vi­lla (1-2) amb un Ter Ste­gen pro­vi­den­ci­al que va evi­tar la pròr­ro­ga

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - RAÚL PANIAGUA

El pri­mer tí­tol del curs ja és al sar­ró del Bar­ça. L’equip blau­gra­na es va em­por­tar una so­fer­ta Su­per­co­pa a Tàn­ger (1-2) con­tra un Se­vi­lla que es va po­sar per da­vant i va ofe­rir re­sis­tèn­cia fins a l’úl­tim sos­pir. Un go­làs de Dem­bé­lé i un pe­nal pa­rat per Ter Ste­gen van co­ro­nar la re­mun­ta­da de l’equip d’Er­nes­to Val­ver­de. Leo Mes­si va ai­xe­car el seu pri­mer tro­feu com a ca­pi­tà blau­gra­na.

El tèc­nic no vo­lia re­pe­tir l’ex­pe­ri­èn­cia ne­ga­ti­va de l’any pas­sat, quan el Ma­drid es va em­por­tar la Su­per­co­pa con­tra els blau­gra­nes per un glo­bal de 5-1. No va ser una es­tre­na ofi­ci­al agra­da­ble per al tèc­nic ex­tre­meny, que des­prés va al­çar el vol amb una gran tra­jec­tò­ria a la Lli­ga i la Co­pa, un do­blet no­més en­fos­quit pel ri­dí­cul eu­ro­peu a Roma.

A Mes­si no l’afec­ten les da­tes. Sem­pre és el mi­llor, la re­fe­rèn­cia, el ti­mó blau­gra­na. Ahir ho va tor­nar a ser amb una pre­sèn­cia no­ta­ble i un re­ci­tal de pas­sa­des. No pot dir-se el ma­teix de Luis Suá­rez. L’uru­gua­ià va es­tar per­dut a Tàn­ger. Lent, des­es­pe­rat i sen­se cap es­pur­na, va con­ver­tir en un tur­ment ca­da pi­lo­ta que va pas­sar pels seus peus. Val­ver­de li va con­ce­dir la ti­tu­la­ri­tat sa­bent que es­tà lluny del seu mi­llor mo­ment.

GOL AMB VAR Tam­bé va apos­tar per Ter Ste­gen en lloc de Ci­lles­sen, que té mo­tius per pen­sar en la se­va sor­ti­da. Si vol mi­nuts, a Barcelona ja sap que amb prou fei­nes tin­drà pro­ta­go­nis­me. El por­ter ale­many, su­plent de Ne­uer en el Mun­di­al, va res­pon­dre amb una pa­ra­da de­ci­si­va amb em­pat a un i el pe­nal fi­nal. Um­ti­ti, Cou­tin­ho i Raki­tic tam­bé es van que­dar a la ban­que­ta, al cos­tat d’Ar­tu­ro Vidal, Mu­nir i Mi­ran­da. Mal­com, Ri­qui Puig, Alcá­cer i Ver­ma­e­len van ser els des­car­tats.

No va te­nir un bon co­men­ça­ment el Bar­ça, que es va que­dar avi­at per dar­re­re del mar­ca­dor des­prés d’una ju­ga­da des­a­for­tu­na­da que va cul­mi­nar Sa­ra­bia (m. 9). El gol va ser anul·lat ini­ci­al­ment per fo­ra de joc, però el VAR va de­mos­trar la le­ga­li­tat. L’equip de Pablo Mac­hín va ce­dir des­prés to­ta la ini­ci­a­ti­va al Bar­ça. Va to­car bé el bloc de Val­ver­de aju­dat per l’am­bi­ció de Mes­si i Al­ba. L’ar­gen­tí i el car­ri­ler van im­pul­sar el joc blau­gra­na, però Suá­rez no va ser l’es­ti­let d’al­tres nits. Un xut fluix (m. 23) atu­rat per Va­clik i una oca­sió clara des­ba­ra­ta­da amb una mala re­ma­ta­da (m. 37) van frus­trar l’uru­gua­ià.

L’EM­PAT DE PI­QUÉ La igua­la­da va ar­ri­bar des­prés d’una bo­na ac­ció d’Art­hur que va pro­pi­ci­ar una fal­ta. Mes­si la va llan­çar amb mes­tria, la pi­lo­ta va re­bo­tar du­es ve­ga­des al pal des­prés de to­car tam­bé el por­ter i va aca­bar a la bo­ta es­quer­ra de Pi­qué (m. 42). Amb una pa­ra­da vi­tal de Ter Ste­gen (m. 43) es va ar­ri­bar al des­cans, men­tre Cou­tin­ho i Raki­tic es­cal­fa­ven a la ban­da. El cro­at va ser el pri­mer en en­trar per Ra­fin­ha. Poc des­prés ho va fer el bra­si­ler en un on­ze amb pin­ta d’as­sem­blar-se molt al fa­vo­rit del mís­ter.

Amb un ri­val molt més ro­dat (el Se­vi­lla des del ju­li­ol dis­pu­ta prè­vi­es de l’Eu­ro­pa Le­a­gue), el fac­tor fí­sic ad­qui­ria una re­lle­vàn­cia no­ta­ble. Un cop de cap del Mu­do Váz­quez al tra­ves­ser (m. 61) po­dia com­pli­car molt les co­ses al Bar­ça, però allà hi ha­via Mes­si per tor­nar a en­cen­dre el llum. Una pas­sa­da per­fec­ta de l’as­tre va dei­xar Dem­bé­lé sol da­vant del por­ter, però l’ex­trem va xu­tar molt fluix. Més en­da­vant tin­dria l’oca­sió de res­ca­ba­lar-se en gran.

DE­BUT D’AR­TU­RO VIDAL An­dré Sil­va, l’úl­tim fit­xat­ge dels an­da­lu­sos, va de­bu­tar a la Su­per­co­pa mal­grat por­tar no­més un en­tre­na­ment pro­ce­dent del Mi­lan, però va ser el Mu­do el que va tor­nar a aca­ri­ci­ar el se­gon (m. 68). En aquest guió d’ana­da i tor­na­da, va tor­nar a emer­gir el por­ter del Se­vi­lla en una do­ble ac­ció de Suá­rez i Mes­si que va ser­vir d’avan­ça­ment al pro­vi­den­ci­al xut amb la dre­ta de Dem­bé­lé (m. 78).

El fran­cès va res­pon­dre a la con­fi­an­ça de Val­ver­de amb un­no­ta­ble par­tit i un go­làs que va ser­vir per con­quis­tar un tí­tol. Tam­bé hi va po­sar molt de part se­va Ter Ste­gen. El por­ter va ser cas­ti­gat amb un pe­nal molt ri­go­rós da­vant d’Aleix Vidal i va res­pon­dre pa­rant el fluix llan­ça­ment de Ben Yed­der. Era el mi­nut 90 i Ar­tu­ro Vidal ja era al camp. El cen­tre­cam­pis­ta xi­lè va aju­dar a po­sar el se­gell a un du­el in­tens que va con­clou­re amb el pri­mer tí­tol del Bar­ça.

EFE / JOSÉ MANUEL VIDAL

DECISIU Dem­bé­lé ce­le­bra el gol que va cul­mi­nar la re­mun­ta­da del Bar­ça con­tra el Se­vi­lla.

REUTERS / SER­GIO PÉREZ

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.