Amb tu va co­men­çar tot

La car­rin­clo­ne­ria i la pro­vo­ca­ció d’es­tar per ca­sa és la prin­ci­pal con­tri­bu­ció de Ma­don­na a la in­dús­tria de la mú­si­ca

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Dia -

grups pre­ten­ci­o­sos com per exem­ple U2 i els seus alum­nes, en­tre els quals es pot des­ta­car Cold­play per la se­va fo­fe­sa i The Ar­ca­de Fi­re per la se­va ha­bi­li­tat per fer-nos pas­sar gat per lle­bre.

Du­es can­çons en 35 anys

Al­guns op­ti­mis­tes desin­for­mats s’han en­tos­su­dit a com­pa­rar Ma­don­na amb el Da­vid Bowie que es va in­ven­tar Ziggy Star­dust i la se­va ban­da, The Spi­ders from Mars, però la com­pa­ra­ció em re­sul­ta ofen­si­va. Sí, els dos per­so­nat­ges han tin­gut molt en comp­te la part te­a­tral i vi­su­al dels seus con­certs, però Bowie, un ti­pus que sem­pre s’avan­ça­va al seu pú­blic, va lle­gar a la poste­ri­tat un munt de can­çons mag­ní­fi­ques, men­tre Ma­don­na s’ha li­mi­tat sem­pre a do­nar-los als seus fans el que vo­li­en: pe­ces bir­ri­o­ses fo­ra de mi­da, so­bre­pro­du­ï­des i amb unes pe­no­ses àn­si­es de trans­cen­dèn­cia en les lle­tres. Re­co­nec que hi ha du­es can­çons se­ves que puc es­col­tar sen­se te­nir un cò­lic ne­frí­tic, Like a prayer i Ray of light, però amb du­es can­çons en una car­re­ra de 35 anys no n’hi ha prou per anar ti­rant co­ets.

So­bre la se­va par­ti­ci­pa­ció en­tu­si­as­ta a Evi­ta, la in­fa­me ope­re­ta de l’in­so­fri­ble An­drew Lloyd Web­ber, més val adop­tar un pi­e­tós si­len­ci. El ma­teix pot fer-se amb la se­va, di­guem, car­re­ra ci­ne­ma­to­grà­fi­ca. Per aquí no la van se­guir ni els seus fans més in­con­di­ci­o­nals, ja que les pel·lí­cu­les so­li­en ser més do­len­tes que la ti­nya i la se­va pre­sèn­cia no con­tri­bu­ïa pre­ci­sa­ment a mi­llo­rar­les. El ci­ne, ai­xò sí, li va per­me­tre conèi­xer dos dels ho­mes de la se­va vi­da, Se­an Penn i el di­rec­tor bri­tà­nic Guy Ritc­hie, res­pon­sa­ble d’uns thri­llers tan vi­o­lents com in­ver­sem­blants i fal­sos –en re­a­li­tat, a Ritc­hie no li in­teres­sa­va el crim, si­nó la core­o­gra­fia–, car­re­gats de trucs i bro­me­tes vi­su­als su­po­sa­da­ment en­gi­nyo­sos, que van fer les de­lí­ci­es d’al­guns mo­der­ni­quis (l’ho­me es va redi­mir lleu­ment amb el seu pri­mer Sher­lock Hol­mes, però hi va tor­nar amb el se­gon).

Mu­si­cal­ment, fa anys que Ma­don­na es re­pe­teix. El re­per­to­ri de pro­vo­ca­ci­ons fà­cils no s’ha re­no­vat gran co­sa. I exer­cir de sex sym­bol als 60 pot con­ver­tir-la en la no­va Mis­tin­guett. El seu prin­ci­pal mè­rit és ha­ver so­bre­vis­cut a Lady Ga­ga, el seu clon, que és com l’in­ne­ces­sa­ri re­make d’una pel·lí­cu­la no gai­re bo­na que en­ca­ra es­tà a la car­te­lle­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.