Les mu­ses de Ma­don­na

La can­tant ha pres no­ta de l’ex­pe­ri­èn­cia d’al­tres do­nes for­tes de la mú­si­ca

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Dia - JORDI BIANCIOTTO

Ma­don­na ha tren­cat es­que­mes com a do­na do­mi­na­do­ra en el camp del pop, con­tro­lant la se­va car­re­ra, im­po­sant les se­ves re­gles i per­du­rant al més alt ni­vell. Un per­fil de cre­a­do­ra de­ter­mi­na­da, que es re­bel·la da­vant del re­cur­rent rol de ma­ri­o­ne­ta del show bu­si­ness, que dis­po­sa no obs­tant de pre­ce­dents cer­tes fi­gu­res fe­me­ni­nes for­tes de la mú­si­ca, al­gu­nes de les quals la van ins­pi­rar al seu dia.

Com Ch­ris­sie Hyn­de, la can­tant i lí­der de Pre­ten­ders, i De­bo­rah Harry, la veu i imat­ge de Blon­die; dos nord-ame­ri­ca­nes (la pri­me­ra, emi­gra­da a Lon­dres) que van bri­llar a ca­vall de la new wa­ve de fi­nals dels 70 i pri­mers 80. Anys en què una Ma­don­na d’uns 20 anys ha­via dei­xat el seu Bay City (Mic­hi­gan) na­tal per re­col·lo­car-se a No­va York i fins i tot viu­re una breu aven­tu­ra pa­ri­sen­ca com a coris­ta de Pa­trick Hernán­dez (l’ídol dis­co de Born to be ali­ve). Res­pec­te a elles, Ma­don­na sem­pre ha si­gut molt clara. «Els meus mo­dels van ser gent com Deb­bie Harry i Ch­ris­sie Hyn­de. Do- nes for­tes, in­de­pen­dents, que com­po­ni­en la se­va prò­pia mú­si­ca i evo­lu­ci­o­na­ven pel seu comp­te», ha afir­mat. «Em van do­nar ànims».

Di­a­na Ross i Ka­te Bush

Ma­don­na va ser ne­na i ado­les­cent a ca­vall dels 60 i els 70, èpo­ca en què li van dei­xar em­prem­ta can­tants pop com Lu­lu i Ma­ri­an­ne Faith­full, si bé sem­pre ha con­si­de­rat Ella Fitz­ge­rald com «la mi­llor» en ter­mes vo­cals. Una fi­gu­ra ins­pi­ra­do­ra, a més, per la se­va capa­ci­tat de bri­llar des d’un punt de par­ti­da més avi­at ad­vers, el de do­na ne­gra i po­bra. En les en­tre­vis­tes, Ma­don­na ha de­di­cat flo­re­tes a mol­tes al­tres can­tants fe­me­ni­nes d’àm­bits molt di­ver­sos: Chaka Khan, Jo­ni Mitc­hell, Patsy Cli­ne, Shir­ley Bas­sey, Don­na Sum­mer... I Di­a­na Ross, amb la mú­si­ca de la qual (The Su­pre­mes) va créi­xer i que amb el temps se si­tu­a­ria com a re­fe­rent d’ar­tis­ta i em­pre­sà­ria, con­tro­la­do­ra del seu des­tí. Cu­ri­o­sa­ment, o no tant, Ma­don­na va tre­ba­llar en Like a virgin amb Ni­le Rod­gers, que qua­tre anys abans ha­via pro­du­ït l’àl­bum su­per­ven­des Di­a­na, amb èxits com Upsi­de down.

Una al­tra do­na po­tent, Ti­na Tur­ner, amb el seu pro­pi his­to­ri­al èpic as­sen­tat en l’in­for­tu­ni i la re­sur­rec­ció tri­om­fal, emer­geix com a re­fe­rent de po­der. Com Cher, re­sor­gi­da tam­bé des­prés de la se­va lle­gen­da ne­gra con­ju­gal. I en un al­tre camp cal par­lar d’una cre­a­do­ra menys po­pu­lar però mag­nè­ti­ca, la bri­tà­ni­ca

«Els meus mo­dels van ser gent com Deb­bie Harry i Ch­ris­sie Hyn­de. Em van do­nar ànims»

Ka­te Bush. Una ar­tis­ta que bé pot sim­bo­lit­zar la de­ter­mi­na­ció ar­tís­ti­ca con­tra vent i ma­rea, i que va exer­cir un in­flux a Ma­don­na amb la se­va bap­tis­mal i au­daç gi­ra del 1979 (can­vis de ves­tu­a­ri, core­o­gra­fi­es, ús del mi­crò­fon de di­a­de­ma, que per­met can­tar i ba­llar al­ho­ra); una can­tant, que, per cert, tam­bé aca­ba de com­plir els 60.

EFE

Ella Fitz­ge­rald.

Debby Harry (es­quer­ra) i Di­a­na Ross.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.