Ba­tu­da noc­tur­na a la Bar­ce­lo­ne­ta

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

Aquest es­tiu s’es­tà ca­rac­te­rit­zant, a Barcelona, per un aug­ment de les si­tu­a­ci­ons d’in­ci­vis­me, de tal ma­ne­ra que l’as­sump­te fins i tot ha tin­gut una de­ri­va­da po­lí­ti­ca, amb la re­pro­va­ció, la set­ma­na pas­sa­da, del go­vern d’Ada Co­lau per part de l’opo­si­ció. En la llis­ta de greu­ges, tal com ha in­for­mat EL PERIÓDICO, hi fi­gu­ren des de la pràc­ti­ca del bo­te­llon al trà­fic de dro­gues, pas­sant pels ro­ba­to­ris a tu­ris­tes o el fe­no­men del top man­ta, l’úl­tim epi­so­di del qual –amb la pa­llis­sa a la pla­ça de Ca­ta­lu­nya– va ge­ne­rar una du­ra po­lè­mi­ca. No és me­nor la pro­ble­mà­ti­ca de l’oci noc­turn, cen­tra­lit­zat en zo­nes com la Bar­ce­lo­ne­ta, amb un con­ti­nu trà­fec de per­so­nes sen­se el me­nor sen­tit de la con­vi­vèn­cia i amb do­sis ele­va­des d’in­ci­vis­me i in­se­gu­re­tat.

Per pal·li­ar, en part, la sen­sa­ció d’in­de­fen­sió, un dis­po­si­tiu con­junt dels Mos­sos d’Es­qua­dra i la Gu­àr­dia Ur­ba­na va in­ter­ve­nir la nit de dis­sab­te a diu­men­ge al Front Ma­rí­tim, amb un sor­pre­nent fi­nal de 38 de­tin­guts (per furt, ro­ba­to­ri amb vi­o­lèn­cia i de­lic­tes con­tra la sa­lut pú­bli­ca). Es trac­ta d’una ac­ció que so­bre­tot per­se­guia en­vi­ar un mis­sat­ge con­tun­dent als hi­po­tè­tics in­frac­tors i cal­mar les pres­si­ons dels ve­ïns i dels em­pre­sa­ris del sec­tor (Fe­ca­sarm), que ja s’ha­vi­en quei­xat d’una cer­ta sen­sa­ció d’im­pu­ni­tat i to­le­ràn­cia.

Més enllà de l’in­ci­vis­me evi­dent, amb la in­ter­ven­ció po­li­ci­al s’ha po­sat de ma­ni­fest una re­a­li­tat que no era des­co­ne­gu­da però que ara es po­sa ro­tun­da­ment en evi­dèn­cia. Mal­grat no trac­tar-se d’una nit es­pe­ci­al­ment ca­len­ta a la Bar­ce­lo­ne­ta, el re­sul­tat del dis­po­si­tiu (que es va desen­vo­lu­par sen­se os­ten­ta­ci­ons i amb dis­cre­ció al llarg de to­ta la ma­ti­na­da) ens ad­ver­teix que no no­més es­tem par­lant de gam­ber­ra­des o d’atemp­tats con­tra la sa­lut o el pa­tri­mo­ni co­mú, si­nó que tam­bé es pro­du­ei­xen, i amb fre­qüèn­cia, de­lic­tes més greus, atra­ca­ments i ac­ci­ons re­la­ci­o­na­des amb la dro­ga, la qual co­sa ens avi­sa de la ne­ces­si­tat ine­lu­di­ble d’in­ten­si­fi­car la pre­sèn­cia po­li­ci­al més enllà d’una ac­ció es­po­rà­di­ca.

El pro­ble­ma és la fal­ta de re­cur­sos po­li­ci­als. Mal­grat els úl­tims es­for­ços –els sim­bò­lics i els con­ti­nu­ats en el temps–, Barcelona (i sin­gu­lar­ment els es­pais on es con­cen­tra l’oci noc­turn) té un dè­fi­cit que va en de­tri­ment no no­més de la qua­li­tat de vi­da dels ve­ïns, si­nó de la imat­ge que la ciu­tat pro­jec­ta al món.

La ciu­tat té un dè­fi­cit po­li­ci­al que afec­ta la qua­li­tat de vi­da dels ve­ïns i la imat­ge que pro­jec­ta al món

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.