Jo­sep Ma­ria Ál­va­rez

Se­cre­ta­ri ge­ne­ral d’UGT

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - EL PERIÓDICO

El di­ri­gent sin­di­cal fa jus­tí­cia a la ce­le­bra­ció del 130è ani­ver­sa­ri de la fun­da­ció de la cen­tral al de­fen­sar la igual­tat i el fe­mi­nis­me, i el com­pro­mís de llui­tar pels drets dels tre­ba­lla­dors, so­ci­als i de­mo­crà­tics.

El se­cre­ta­ri ge­ne­ral d’UGT, Jo­sep Ma­ria Ál­va­rez, va as­se­gu­rar ahir que la llui­ta per la igual­tat i el fe­mi­nis­me se­ran al­guns dels va­lors i ele­ments clau que for­ma­ran part del nou ma­ni­fest ac­tu­a­lit­zat de sindicat: «El ma­ni­fest de­cla­ra la UGT com un sindicat fe­mi­nis­ta. Crec que és el gran mo­ment de la do­na». En de­cla­ra­ci­ons als mit­jans abans de l’ac­te de com­me­mo­ra­ció del 130è ani­ver­sa­ri de l’or­ga­nit­za­ció, que es va ce­le­brar ahir a Barcelona i en què va par­ti­ci­par la mi­nis­tra de Tre­ball, Mag­da­le­na Va­le­rio. Ál­va­rez va ex­pli­car que «és el gran mo­ment per­què el se­gle XXI aca­bi amb la desi­gual­tat, amb la bret­xa so­ci­al, amb l’as­set­ja­ment i amb el mal­trac­ta­ment, i que fi­nal­ment es pu­gui acon­se­guir una so­ci­e­tat de do­nes i ho­mes iguals».

Ál­va­rez va vo­ler acla­rir que el ma­ni­fest tam­bé po­sa a so­bre de la tau­la no no­més la ne­ces­si­tat d’avan­çar des de la pers­pec­ti­va le­gal, si­nó tam­bé des de la re­al: «Les do­nes i els ho- mes d’aquest pa­ís han de ser lliu­res per de­ci­dir el seu fu­tur, per de­ci­dir amb qui vi­uen, de qui­na ma­ne­ra vi­uen i ai­xò ho hem de fer des del punt de vis­ta del tre­ball».

/Se­gons el se­cre­ta­ri FONT DE DISCRIMINACIÓ ge­ne­ral, avui dia «és font de discriminació en mol­tes em­pre­ses no no­més ser do­na i ser ma­re, si­nó ser ho­mo­se­xu­al, les­bi­a­na o trans­se­xu­al», mo­tiu pel qual va in­sis­tir que se­ran aquests els va­lors que guia­ran l’ac­ció del sindicat els prò­xims anys.

Ál­va­rez va re­tre ho­me­nat­ge als 130 anys d’his­tò­ria de la cen­tral, i va vo­ler dei­xar cons­tàn­cia de les se­ves ar­rels que, se­gons el seu pa­rer, cap ven­da­val es po­drà em­por­tar. «Les se­ves ar­rels són les ne­ces­si­tats de la nos­tra gent», va re­mar­car. És per ai­xò que va re­cal­car que cal va­lo­rar la gent que ha por­tat el sindicat fins on es­tà avui dia, a to­tes les con­ques­tes, a to­tes les der­ro­tes, i que tam­bé que cal re­co­nèi­xer els er­rors que han tin­gut en aquests anys. Va as­se­gu­rar que en­ca­ren els prò­xims anys amb «ànim de re­no­va­ció, d’ac­tu­a­lit­za­ció, de si­tu­ar des dels va­lors tra­di­ci­o­nals del sindicat, so­bre­tot des de la de­cla­ra­ció de prin­ci­pis del 1932, les no­ves ne­ces­si­tats de la so­ci­e­tat».

Ai­xí, va re­co­nèi­xer que «hem d’aga­far im­puls per al fu­tur», que es ne­ces­si­ta un sin­di­ca­lis­me i al­ter­na­ti­ves més glo­bals, i su­mar els ciu­ta­dans a la llui­ta in­ter­na­ci­o­na­lis­ta que no dis­cri­mi­na les per­so­nes. En aquest sen­tit el con­se­ller d’En­se­nya­ment de la Ge­ne­ra­li­tat, Jo­sep Bar­ga­lló, que va par­ti­ci­par en l’ac­te de pre­sen­ta­ció de l’ex­po­si­ció dels 130 anys del sindicat, va ce­le­brar que la cen­tral si­gui trans­ver­sal, plu­ral i ober­ta, «com ho és Ca­ta­lu­nya».

Bar­ga­lló va vo­ler re­cor­dar que en tots els go­verns de la Ge­ne­ra­li­tat hi ha ha­gut un con­se­ller sin­di­ca­lis­ta. «La UGT ha com­par­tit lli­ber­tats i llui­tes, i un exem­ple que aquest sindicat es­tà tan in­te­grat a la nos­tra so­ci­e­tat és que en tots els úl­tims go­verns de la Ge­ne­ra­li­tat, de sig­ne po­lí­tic molt di­fe­rent, hi ha ha­gut sem­pre un sin­di­ca­lis­ta de la UGT a càr­rec d’un de­par­ta­ment».

SOR­TI­DA DE LA CRI­SI El se­cre­ta­ri ge­ne­ral d’UGT de Ca­ta­lu­nya, Ca­mil Ros, va rei­vin­di­car la vi­gèn­cia dels sin­di­cats per­què «la gent ne­ces­si­ta una sor­ti­da jus­ta a la cri­si, viu­re amb dig­ni­tat i re­cu­pe­rar l’Estat del benes­tar», ai­xí com la mo­lès­tia que su­po­sen per als po­ders pú­blics en el com­pli­ment de la de­fen­sa dels in­teres­sos dels tre­ba­lla­dors. Ros va ex­pli­car que el sin­di­ca­lis­me ha estat per­se­guit, cri­mi­na­lit­zat i cri­ti­cat du­rant anys ja que, se­gons el seu pa­rer, la so­ci­e­tat con­si­de­ra­va que «mo­les­ta­ven». En aquest sen­tit, ha afir­mat que la UGT «no dei­xa­rà mai de mo­les­tar en la de­fen­sa dels drets dels tre­ba­lla­dors, els drets de­mo­crà­tics i els drets so­ci­als».

Per la se­va part, el pre­si­dent del Go­vern, Pe­dro Sánc­hez, va ser un dels que, en­tre mol­tes al­tres per­so­na­li­tats, va fe­li­ci­tar el sindicat per la ce­le­bra­ció a tra­vés del seu comp­te de Twit­ter: «Llui­tant da­vant la pre­ca­ri­e­tat, per una ocu­pa­ció dig­na.» El cap de l’Exe­cu­tiu va des­ta­car tam­bé la llui­ta del sindicat «pels drets dels tre­ba­lla­dors i les tre­ba­lla­do­res, con­tra la bret­xa sa­la­ri­al».

Ca­mil Ros

SE­CRE­TA­RI GRAL. UGT CA­TA­LU­NYA «La UGT no dei­xa­rà de mo­les­tar en de­fen­sa dels drets dels tre­ba­lla­dors, els de­mo­crà­tics i els so­ci­als»

EFE / ENRIC FONTCUBERTA

Jo­sep Ma­ria Ál­va­rez, se­cre­ta­ri ge­ne­ral d’UGT, i Mag­da­le­na Va­le­rio, mi­nis­tra de Tre­ball, ahir a Barcelona.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.