‘Bre­xit’: de la gran men­ti­da, al gran des­as­tre

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

El que va co­men­çar com una gran men­ti­da mit­jan­çant la ma­ni­pu­la­ció gro­lle­ra de la re­a­li­tat va ca­mí de con­ver­tir-se en un gran des­as­tre a dia cert. Fal­ten no­més set me­sos per al 29 de març del 2019, dia en què s’ha de con­su­mar la rup­tu­ra en­tre el Reg­ne Unit i la UE, i la si­tu­a­ció és de to­tal con­fu­sió. No es­tà clar si se­rà una sor­ti­da acor­da­da que per­me­ti a Lon­dres man­te­nir unes re­la­ci­ons co­mer­ci­als, o una sor­ti­da sen­se cap acord. En les du­es al­ter­na­ti­ves i mal­grat l’omi­no­sa de­ma­gò­gia dels bre­xi­te­ers con­ver­ti­da ara en un si­len­ci igual­ment omi­nós, les con­se­qüèn­ci­es eco­nò­mi­ques se­ran do­len­tes. Molt pit­jor en el se­gon cas.

La desin­for­ma­ció so­bre el que pu­gui ve­nir és ma­jús­cu­la. Una The­re­sa May ex­te­nu­a­da al cap­da­vant d’un Go­vern de­bi­li­tat en ex­trem per les se­ves llui­tes in­ter­nes, és in­ca­paç d’ex­pli­car als bri­tà­nics l’ho­rit­zó que els es­pe­ra. L’opo­si­ció la­bo­ris­ta, di­vi­di­da tam­bé so­bre aques­ta qües­tió, la ig­no­ra men­tre es con­su­meix en un de­bat so­bre l’an­ti­se­mi­tis­me. No obs­tant, més de 100 cir­cums­crip­ci­ons elec­to­rals que van vo­tar a fa­vor del bre­xit han vi­rat ara a fa­vor de que­dar-se al Reg­ne Unit, de ma­ne­ra que la ma­jo­ria de di­pu­tats a la Cam­bra dels Co­muns re­pre­sen­ten un elec­to­rat que, mal­grat la desin­for­ma­ció i da­vant de la in­còg­ni­ta del desen­llaç, pre­fe­reix se­guir a la UE. El Reg­ne Unit ha si­gut sem­pre un gran exem­ple de prag­ma­tis­me po­lí­tic. El Par­la­ment de West­mins­ter, on al fi­nal tin­drà lloc la ba­ta­lla, hau­rà de fer pro­vi­sió de l’es­men­ta­da vir­tut.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.