Jor­ge Lo­ren­zo

Pi­lo­to de Mo­toGP

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - EMILIO Pérez de Ro­zas

El ma­llor­quí va gua­nyar a Àus­tria des­prés de man­te­nir un se­duc­tor du­el amb Már­quez, que es desen­gan­xa com a lí­der del Mun­di­al, i va obrir grans ex­pec­ta­ti­ves per a la prò­xi­ma tem­po­ra­da, en la qual tots dos cor­re­ran amb Hon­da.

El món de les car­re­res sap que el que va veu­re ahir, al li­ceu de Spielberg, on 92.955 es­pec­ta­dors es van tor­nar bo­jos amb les du­es úl­ti­mes vol­tes de Mo­toGP, és un re­gal del cel que con­ver­ti­rà els prò­xims Mun­di­als o més (aquest, ho sen­to, es­tà ja de­ci­dit a fa­vor del mi­llor, de Marc Már­quez) en el du­el que fa dè­ca­des que els mo­tards so­mi­en.

El que ahir van fer a la pis­ta Jor­ge Lo­ren­zo (Du­ca­ti) i Marc Már­quez (Hon­da) és un ho­me­nat­ge al Cir­que du so­leil per­què, com van re­co­nèi­xer els dos tra­pe­zis­tes, els dos cam­pi­o­nís­sims (en­tre tots dos su­men 11 tí­tols, 134 vic­tò­ri­es i 162 po­dis), «no és gens fà­cil por­tar aques­tes mo­tos a més de 300 km/h, pas­sar de 300 a 50 en 175 me­tres, tom­bar la mo­to, ac­ce­le­rar, der­ra­par, lle­par l’as­falt, to­car-se ¡sem­pre pas­sen co­ses! i so­bre­viu­re en aques­ta llui­ta, fent fe­li­ços els afi­ci­o­nats».

Aques­ta va ser la lec­tu­ra, sí, ¡cre­guin-s’ho!, que els cam­pi­o­nís­sims de Du­ca­ti i Hon­da (no hi ha nin­gú més: An­drea Do­vi­zi­o­so és mas­sa ce­re­bral per a aques­tes guer­res, Va­len­ti­no Ros­si no té mo­to, Cal Crutch­low no­més vol di­ver­tir-se, Da­ni Pe­dro­sa ja és un ex­pi­lot i, dels al­tres, nin­gú sap qui ar­ri­ba­rà al cim) van fer des­prés de pro­ta­go­nit­zar una de les car­re­res de l’any, amb du­es úl­ti­mes vol­tes en les quals es van pas­sar un munt de ve­ga­des, aca­ri­ci­ant-se amb els ca­re­nats, to­cant-se i acon­se­guint no no­més redre­çar les se­ves mo­tos si­nó ai­xe­car el pú­blic dels seus se­ients.

Els més grans

¿Vo­len més nú­me­ros? ¿Vo­len sa­ber per què ells dos són els més grans, els que do­mi­na­ran en els prò­xims me­sos i anys? De les 267 vol­tes que s’han do­nat en els 11 grans pre­mis dis­pu­tats, de Qa­tar a Àus­tria, Már­quez n’ha li­de­rat 107 i Lo­ren­zo, 97. ¿Sa­ben quan­tes n’ha li­de­rat el su­po­sat ter­cer ho­me? Do­vi­zi­o­so ha pas­sat per me­ta, com a lí­der, en ¡26 oca­si­ons! I Ros­si, en 1. Per ai­xò Már­quez se­rà cam­pió i Lo­ren­zo, sub­cam­pió.

«Soc molt fe­liç per qua­tre mo­tius», va dir el ma­llor­quí al bai­xar del po­di. «He gua­nyat en un cir­cuit on mai ha­via gua­nyat. He ven­çut amb una Du­ca­ti, que sem­pre és es­pe­ci­al. He gua­nyat Már­quez, que és el mi­llor i l’únic que mai es ren­deix. I he gua­nyat amb un avan­ça­ment per fo­ra que ell no s’es­pe­ra­va». «Soc més fe­liç que ell», va re­pli­car, en­tre ri­a­lles, Már­quez. «En un cir­cuit Du­ca­ti, he llui­tat, aques­ta ve­ga­da sí, fins a l’úl­tim re­volt i por­to cinc grans pre­mis aug­men­tant el meu avan­tat­ge amb el se­gon del Mun­di­al, que con­ti­nua sent Va­le: +23 a Mu­ge­llo, +27 a Barcelona, +41 a Ho­lan­da, +46 a Ale­ma­nya, +49 a Br­no i +59 aquí».

Cert, al re­volt 3 de l’úl­ti­ma vol­ta, Lo­ren­zo li va fer a Már­quez un per fo­ra in­es­pe­rat («cre­ia que se’m po­sa­ria per dins, però la mi­llor trac­ció de la me­va Du­ca­ti em va aju­dar a sor­tir ve­loç per fo­ra»), però Marc por­ta me­sos en una al­tra guer­ra, la de gua­nyar el seu cin­què tí­tol en sis anys, i li és igual per­dre al­gu­na ba­ta­lle­ta, ja que por­ta cinc tri­omfs aquest any. Tam­bé més que nin­gú.

ALEJANDRO CERESUELA

Jor­ge Lo­ren­zo i Marc Már­quez es fe­li­ci­ten da­vant de la mi­ra­da de Ju­a­ni­to Llan­ça, me­cà­nic de con­fi­an­ça del ma­llor­quí, al ‘cor­ra­li­to’ de Spielberg.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.