Els enig­mes de la ca­lor

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - Ber­nat Ga­su­lla

La me­te­o­ro­lo­gia no no­més sal­va molts si­len­cis in­cò­mo­des. Des­per­ta l’in­terès ciu­ta­dà, in­cen­dia les xar­xes i dis­pa­ra au­di­èn­ci­es. Però quan el temps dei­xa de ser un es­pec­ta­cle de mas­ses i un en­tre­te­ni­ment amb què sa­lu­dar el veí a l’as­cen­sor i pas­sa a ser una co­sa que re­mou cons­ci­èn­ci­es, sem­bla que in­teres­sa for­ça menys.

Aquest agost ha pas­sat a la his­tò­ria, al­menys a Ca­ta­lu­nya, pel tre­mend rè­cord de morts cau­sat per les al­tes tem­pe­ra­tu­res, mai vis­tes des de fa uns 15 anys. El sal­do és tre­mend: 11 morts. ¿Què ha pas­sat? ¿N’hi ha prou amb l’ex­pli­ca­ció ofi­ci­al, que es ba­sa a des­ta­car el ca­ràc­ter «ex­cep­ci­o­nal» del fe­no­men?

A nin­gú se li es­ca­pa que aques­ta ona­da de ca­lor ha si­gut ex­tra­or­di­nà­ria, no no­més en les tem­pe­ra­tu­res mà­xi­mes, si­nó so­bre­tot en les mí­ni­mes. Pas­sar la nit amb el ter­mò­me­tre acos­tant-se als 30 graus és, a més a més d’un obs­ta­cle per aga­far el son, un pe­rill per a per­so­nes que ar­ros­se­guen pro­ble­mes de sa­lut.

Però hi ha d’ha­ver al­gu­na co­sa més. Ma­lalts crò­nics, per­so­nes que pre­nen me­di­ca­ció es­pe­ci­al, gent gran, per­so­nes sen­se sos­tre i, fins i tot, es­por­tis­tes que s’han ju­gat la pell so­ta el sol han cor­re­gut se­ri­ós pe­rill. I al­guns d’ells no ho han re­sis­tit. Al­gu­nes veus del col·lec­tiu mè­dic han apun­tat que no s’ha­via d’ig­no­rar el fac­tor so­ci­al en el des­as­trós re­sul­tat de l’ona­da de ca­lor. La llar­ga cri­si es­tà ero­si­o­nant la sa­lut de les ca­pes de po­bla­ció més cas­ti­ga­des. Mol­tes per­so­nes han afron­tat aquest es­tiu en un estat molt

La clau

més de­te­ri­o­rat. I en­ca­ra ens po­drí­em pre­gun­tar si, com pas­sa a l’hi­vern, tam­bé hi ha víc­ti­mes de la po­bre­sa ener­gè­ti­ca a l’es­tiu.

Més morts a Ca­ta­lu­nya

Tot i ai­xí, hi ha una co­sa que no qua­dra. ¿Per què hi ha ha­gut tants morts a Ca­ta­lu­nya en com­pa­ra­ció amb al­tres zo­nes d’Es­pa­nya? ¿És que no hi ha in­di­gents, ma­lalts crò­nics o run­ners a punt que els es­cla­ti una ar­tè­ria en al­tres co­mu­ni­tats? ¿No ha fa­llat res del sis­te­ma sa­ni­ta­ri o d’as­sis­tèn­cia so­ci­al? ¿No s’ha re­ac­ci­o­nat amb mas­sa te­bi­e­sa da­vant de tan al­ta mor­ta­li­tat?

On­ze morts pot­ser me­rei­xen que al­gú ho ex­pli­qui.

Qu­a­dern de deu­res per a l’es­tiu

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.