La CIA, a la in­ci­ne­ra­do­ra

EUA va avi­sar els Mos­sos del risc d’atemp­tat a Barcelona, el Go­vern ho va ne­gar i va qua­li­fi­car de mun­tat­ge la no­tí­cia La po­li­cia ca­ta­la­na va ser aga­fa­da quan ana­va a in­ci­ne­rar la no­ta

El Periódico de Catalunya [Català] - - Política -

L’agent d’in­tel·li­gèn­cia dels EUA que va redac­tar la no­ta no de­via ima­gi­nar la tem­pes­ta que la se­va fei­na des­en­ca­da­ne­ria a Ca­ta­lu­nya. Es va po­sar da­vant del te­clat, va es­criu­re i va en­vi­ar el text.

El 25 de maig del 2017, els Mos­sos, la Po­li­cia Na­ci­o­nal, la Gu­àr­dia Ci­vil i el CNI van re­bre el mis­sat­ge. Era un avís de risc d’atemp­tat en llocs tu­rís­tics de Barcelona, amb men­ció a la Ram­bla. L’avís no con­te­nia de­talls ni iden­ti­fi­ca­va fonts, no­més aques­ta re­fe­rèn­cia: «Ve­ra­ci­tat des­co­ne­gu­da».

El 26 d’oc­tu­bre, la no­ta de la CIA, l’exis­tèn­cia de la qual ha­vi­en ne­gat i re­ne­gat el Go­vern ca­ta­là i la se­va po­li­cia, apa­rei­xia en un car­re­ga­ment de do­cu­men­ta­ció que els Mos­sos en­vi­a­ven a una in­ci­ne­ra­do­ra per a la se­va des­truc­ció.

¿Què ha­via pas­sat du­rant aquells cinc me­sos amb el mis­sat­ge de l’agent nord-ame­ri­cà? ¿A què tre­ia cap tan­ta pres­sa per des­fer-se’n?

El 17 d’agost, el ter­ro­ris­me gi­ha­dis­ta ha­via co­bert de sang la Ram­bla de Barcelona. Unes ho­res des­prés de l’atemp­tat, EL PERIÓDICO va in­for­van mar els seus lec­tors que la CIA ha­via aler­tat al maig els Mos­sos del risc d’una ac­ció ter­ro­ris­ta a Barcelona. ¿Com dis­po­sa­va el di­a­ri d’aques­ta in­for­ma­ció?

Alar­ma so­ci­al

Els úl­tims di­es de maig, un alt mem­bre del Go­vern de Car­les Puig­de­mont ha­via con­fi­at al ro­ta­tiu la se­va pre­o­cu­pa­ció pel mis­sat­ge de la CIA als Mos­sos. A pri­mers de juny, EL PERIÓDICO va con­fir­mar la in­for­ma­ció amb un se­gon mem­bre de l’Exe­cu­tiu. Aquest va de­ma­nar que la no­tí­cia que­dés em­bar­ga­da per no ge­ne­rar alar­ma so­ci­al. El di­a­ri va ac­cep­tar la con­di­ció.

El 17 d’agost, quan el ter­ror va col­pe­jar la ciu­tat, el com­pro­mís ad­qui­rit per EL PERIÓDICO amb les se­ves du­es fonts go­ver­na­men­tals va vèn­cer. La in­for­ma­ció ja no po­dia cre­ar alar­ma so­ci­al. Des­gra­ci­a­da­ment, la tra­gè­dia ja ha­via pas­sat. No hi ha­via cap raó per no ser­vir la no­tí­cia. Era deu­re del di­a­ri ser­vir-la pel seu in­terès pú­blic.

Els di­es poste­ri­ors, el pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Car­les Puig­de­mont; el seu con­se­ller d’In­te­ri­or, Jo­a­quim Forn, i el cap dels Mos­sos, Jo­sep Llu­ís Tra­pe­ro, van ne­gar un re­re l’al­tre la in­for­ma­ció d’EL PERIÓDICO. El 30 d’agost, el di­a­ri va ob­te­nir una cò­pia de la no­ta en­vi­a­da per l’es­pi­o­nat­ge nord-ame­ri­cà als Mos­sos i l’en­de­mà va pu­bli­car un ex­trac­te del do­cu­ment.

El Go­vern de Puig­de­mont i el cap de la se­va po­li­cia es van re­gi­rar de for­ma fu­ri­bun­da. Forn i Tra­pe­ro van acu­sar EL PERIÓDICO de di­fa­mar i em­bru­tar la po­li­cia de la Ge­ne­ra­li­tat i el ma­teix Go­vern. En una in­sò­li­ta ro­da de prem­sa con­vo­ca­da d’ur­gèn­cia, en la qual Tra­pe­ro es va per­me­tre as­se­nya­lar ame­na­ça­do­ra­ment pe­ri­o­dis­tes del di­a­ri, tots dos van aca­bar ad­me­tent el que ha­vi­en anat allà a re­ne­gar: que els Mos­sos ha­vi­en si­gut aler­tats el 25 de maig. No obs­tant, en­ca­ra van re­fu­sar que l’es­pi­o­nat­ge dels EUA fos el re­mi­tent de l’avís.

El lin­xa­ment

L’en­ves­ti­da de Forn i Tra­pe­ro va obrir el ca­mí d’una cam­pa­nya de lin­xa­ment d’EL PERIÓDICO en què van par­ti­ci­par amb afany pro­pa­gan­dis­tes i po­lí­tics na­ci­o­na­lis­tes i el seu des­me­su­rat grup di­gi­tal. Nom­bro­ses or­ga­nit­za­ci­ons pe­ri­o­dís­ti­ques na­ci­o­nals i in­ter­na­ci­o­nals van re­col­zar el di­a­ri i van de­nun­ci­ar els atacs a la lli­ber­tat d’in­for­ma­ció. Hi va ha­ver un si­len­ci elo­qüent: el del Col·le­gi de Pe­ri­o­dis­tes de Ca­ta­lu­nya.

La in­ju­ri­o­sa cam­pa­nya no te­nia en re­a­li­tat re­la­ció amb el 17-A, si­nó amb la re­ve­la­ció d’una no­tí­cia que els na­ci­o­na­lis­tes (en cap cas el di­a­ri) van in­ter­pre­tar que po­dia qües­ti­o­nar una pe­ça es­truc­tu­ral del pro­jec­te in­de­pen­den­tis­ta, que aquells di­es s’acos­ta­va al punt àl­gid de l’1-O i la DUI.

El 26 d’oc­tu­bre, la Po­li­cia Na­ci­o­nal va in­ter­cep­tar una fur­go­ne­ta dels Mos­sos que trans­por­ta­va cai­xes de do­cu­ments per in­ci­ne­rar. L’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal va re­cla­mar els pa­pers. Allà va apa­rèi­xer la no­ta dels EUA i un do­cu­ment dels Mos­sos que postil·la­va el mis­sat­ge que cinc me­sos abans ha­via te­cle­jat un agent nord-ame­ri­cà aliè a la tem­pes­ta que des­en­ca­de­na­ria.

La Po­li­cia Na­ci­o­nal in­ter­cep­ta els do­cu­ments que els Mos­sos ana­ven a in­ci­ne­rar. En­tre aquests, un in­for­me in­tern so­bre l’aler­ta re­me­sa per la CIA.

ACN / JORDI PUJOLAR

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.