En­ca­ra hi ha mar­ge per a una re­ta­lla­da més gran de la xar­xa

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia -

Mal­grat l’enor­me ajus­ta­ment d’ofi­ci­nes (41%) i plan­ti­lla (30,7%) re­a­lit­zat des dels mà­xims del 2008, els ex­perts con­si­de­ren que en­ca­ra hi ha mar­ge per a una re­ta­lla­da més gran. Es­pa­nya té en­ca­ra 0,59 ofi­ci­nes per ca­da 1.000 ha­bi­tants, una xi­fra no­més su­pera­da a la Unió Eu­ro­pea (UE) per Xi­pre (0,64) i molt per so­bre de la mit­ja­na co­mu­ni­tà­ria (0,44). A més, es trac­ta de su­cur­sals pe­ti­tes. Ca­da una comp­ta amb sis em­ple­ats, la rà­tio més bai­xa de la UE com­pa­ra­da amb una mit­ja­na co­mu­ni­tà­ria de 13.

És cert que Es­pa­nya té una dispersió poblacional més gran que al­tres pa­ï­sos, la qual co­sa ex­pli­ca en part aques­ta dis­pa­ri­tat. Però el Banc d’Es­pa­nya ja fa uns anys que en­co­rat­ja les en­ti­tats a es­tu­di­ar ajus­ta­ments ad­di­ci­o­nals per mi­llo­rar la se­va ren­di­bi­li­tat, te­na­lla­da pels bai­xos ti­pus d’in­terès. Tam­bé els ani­ma a es­tu­di­ar més pro­ces­sos de con­cen­tra­ció, mal­grat que el nom­bre d’en­ti­tats sig­ni­fi­ca­ti­ves ha bai­xat de 53 a 12 i que la quo­ta de mer­cat dels cinc prin­ci­pals bancs ha aug­men­tat del 42% el 2008 al 70% a fi­nals del 2017. Mal­grat ai­xò, el ni­vell de con­cen­tra­ció en­ca­ra no és alar­mant me­su­rat se­gons els cri­te­ris de la Co­mis­sió Eu­ro­pea.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.