Re­toc de les fo­tos de les va­can­ces

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia -

Les va­can­ces és el perí­o­de en què es fan més fo­tos. Po­den pu­jar a les xar­xes tal com sur­ten o bé edi­tar-les amb apps com Air Camera (An­droid). Les imat­ges gua­nya­ran en es­pec­ta­cu­la­ri­tat amb fil­tres, co­lla­ges, ad­he­sius, ma­qui­llat­ge... Ben­vin­guts al zoo més es­pec­ta­cu­lar. Amb Id­le top zoo (An­droid i iOS, gra­tis) po­dràs cons­truir un parc zo­o­lò­gic al teu gust a me­su­ra que reu­nei­xis re­cur­sos. Es trac­ta del tí­pic joc in­cre­men­tal, però amb ani­mals com a pro­ta­go­nis­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.