Ci­èn­cia ame­na­ça d’ex­pul­sar de l’elit un cen­tre cap­da­van­ter ca­ta­là

L’ICIQ de Tarragona perd el se­gell Se­ve­ro Oc­hoa mal­grat comp­tar amb un gran pres­ti­gi in­ter­na­ci­o­nal La re­ti­ra­da plan­te­ja dub­tes so­bre els «cri­te­ris d’ex­cel·lèn­cia» de la con­vo­ca­tò­ria es­pa­nyo­la

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat - VALENTINA RAFFIO

Una con­tro­ver­ti­da de­ci­sió de l’aca­bat de fun­dar Mi­nis­te­ri de Ci­èn­cia ame­na­ça d’ex­pul­sar l’Ins­ti­tut Ca­ta­là d’In­ves­ti­ga­ció Qu­í­mi­ca (ICIQ) de l’elit de la in­ves­ti­ga­ció es­pa­nyo­la. Des del 30 de juny, el cen­tre ha dei­xat de fi­gu­rar en el pro­gra­ma Se­ve­ro Oc­hoa, un se­gell cre­at per dis­tin­gir als cen­tres de re­cer­ca més des­ta­cats a Es­pa­nya.

Pa­ral·le­la­ment, l’ICIQ és re­co­ne­gut com un dels mi­llors cen­tres de re­cer­ca del món en l’àm­bit de la qu­í­mi­ca (ava­lat per ràn­quings com el Map­ping Sci­en­ti­fic Ex­ce­llen­ce, Na­tu­re Sci­en­ti­fic In­dex o SCIMAGOJR). La si­tu­a­ció, se­gons apun­ten els res­pon­sa­bles de l’ins­ti­tut, plan­te­ja dub­tes so­bre fins a quin punt els «cri­te­ris d’ex­cel·lèn­cia» mar­cats per la con­vo­ca­tò­ria es­pa­nyo­la re­flec­tei­xen la re­a­li­tat de les ins­ti­tu­ci­ons de­di­ca­des a la in­ves­ti­ga­ció.

Des de l’any 2011, el Mi­nis­te­ri d’Eco­no­mia i Com­pe­ti­ti­vi­tat (ara Mi­nis­te­ri de Ci­èn­cia, Uni­ver­si­tats i In­no­va­ció) de­di­ca 40 mi­li­ons anu­als per im­pul­sar l’elit ci­en­tí­fi­ca del pa­ís. Per a ai­xò es des­ti­nen 4 mi­li­ons als cen­tres Se­ve­ro Oc­hoa i 2 mi­li­ons a les uni­tats d’in­ves­ti­ga­ció Ma­ría de Ma­ez­tu, uns fons des­ti­nats a co­brir perí­o­des de qua­tre anys d’ac­ti­vi­tat.

En la re­so­lu­ció pro­vi­si­o­nal d’aquest any, amb un to­tal de 34 mi­li­ons as­sig­nats, l’Ins­ti­tut Ca­ta­là d’In­ves­ti­ga­ció Qu­í­mi­ca (ICIQ) ha que­dat fo­ra de la con­vo­ca­tò­ria. Una de­ci­sió que, se­gons ar­gu­men­ta la di­rec­ció de l’Agèn­cia Es­ta­tal d’In­ves­ti­ga­ció (AEI) via cor­reu elec­trò­nic res­pon a «l’ava­lu­a­ció d’un pa­nell d’ex­perts in­ter­na­ci­o­nals, se­guint els cri­te­ris d’ex­cel·lèn­cia ci­en­tí­fi­ca fi­xats en la con­vo­ca­tò­ria».

«NO ASSOLEIX ELS ESTÀNDARDS» Se­gons ex­po­sa l’AEI: «L’in­for­me d’ava­lu­a­ció no ha con­si­de­rat que en el mo­ment ac­tu­al l’ICIQ as­so­lei­xi prou estàndards per ob­te­nir l’acre­di­ta­ció i fi­nan­ça­ment del pro­gra­ma Se­ve­ro Oc­hoa». Un ar­gu­ment que, se­gons els res­pon­sa­bles de l’ICIQ, no re­flec­teix la re­a­li­tat de la ins­ti­tu­ció, per la qual co­sa s’han pre­sen­tat al·le­ga­ci­ons.

La pèr­dua del se­gell Se­ve­ro Oc­hoa, dis­tin­tiu per als cen­tres de re­cer­ca d’ex­cel·lèn­cia del pa­ís, equi­val a la pèr­dua de qua­tre mi­li­ons d’eu­ros de fi­nan­ça­ment di­rec­te per al cen­tre i ca­tor­ze be­ques de doc­to­rat. Tam­bé s’es­va­ei­xen un con­junt de fi­nan­ça­ments ex­terns als quals tan sols po­den op­tar els cen­tres Se­ve­ro Oc­hoa.

«Te­nim la sen­sa­ció d’es­tar vi­vint en re­a­li­tats pa­ral·le­les. La ma­tei­xa set­ma­na que ens co­mu­ni­quen que l’Ins­ti­tut és al cap­da­vant de ràn­quings in­ter­na­ci­o­nals, ens de­ne­guen la re­no­va­ció del se­gell que re­co­neix els cen­tres d’ex­cel·lèn­cia del pa­ís», ex­pli­ca el di­rec­tor del cen­tre, Mi­quel A. Pe­ri­càs.

En l’in­for­me re­mès pel Mi­nis­te­ri a l’ICIQ, una de les ra­ons per les quals es re­but­ja la re­no­va­ció del se­gell Se­ve­ro Oc­hoa és la fal­ta de do­nes en­tre les in­ves­ti­ga­do­res prin­ci­pals (group le­a­ders) de la ins­ti­tu­ció. «Ai­xò par­teix d’una fal­sa pre­mis­sa. Es pres­su­po­sa que úni­ca­ment te­nim una do­na li­de­rant un grup de re­cer­ca, quan en re­a­li­tat en te­nim tres», ex­pli­ca Mi­quel A. Pe­ri­càs.

«Qu­e­da clar que hi ha un pro­ble­ma amb el ba­lanç de gè­ne­re en­tre els in­ves­ti­ga­dors prin­ci­pals del nos­tre cen­tre. Però des­gra­ci­a­da­ment ai­xò no és un pro­ble­ma que in­cum­beix no­més l’ICIQ, si­nó que es pro­du­eix en la im­men­sa ma­jo­ria d’ins­ti­tu­ci­ons ci­en­tí­fi­ques», ex­pli­ca Llu­ís So­là, ge­rent del cen­tre. «Tot i ai­xò con­ti­nu­em tre­ba­llant per re­ver­tir aques­ta si­tu­a­ció i in­cen­ti­var la in­cor­po­ra­ció de més do­nes a l’Ins­ti­tut», con­clou So­là.

Un al­tre dels ar­gu­ments re­me­sos en l’in­for­me és la po­ca col·la­bo­ra­ció in­ter­na en­tre els in­ves­ti­ga­dors del cen­tre. Un ar­gu­ment que, se­gons apun­ta Pe­ri­càs, no s’hau­ria d’en­ten­dre com un re­qui­sit per a

L’ins­ti­tut d’in­ves­ti­ga­ció

qu­í­mi­ca per­dria 4 mi­li­ons i 14 be­ques de doc­to­rat

El Go­vern cen­tral cri­ti­ca la po­ca

pre­sèn­cia de do­nes, co­sa que es re­pe­teix en cen­tres sem­blants

l’ex­cel·lèn­cia. «En el món aca­dè­mic, li­de­rat­ge in­ter­na­ci­o­nal va lli­gat a ex­cel·lèn­cia i col·la­bo­ra­ció in­ter­na a es­truc­tu­res pi­ra­mi­dals», ex­pli­ca el di­rec­tor de l’ICIQ. «Pro­mo­vent la in­ter­na­ci­o­na­lit­za­ció ga­ran­tei­xes que els teus grups de re­cer­ca tre­ba­lla­ran amb els mi­llors cen­tres de re­cer­ca de tot el món», afe­geix Pe­ri­càs.

«La fal­ta de col·la­bo­ra­ció in­ter­na i la in­ter­na­ci­o­na­lit­za­ció dels grups de re­cer­ca es re­pro­du­eix en uni­ver­si­tats tan pres­ti­gi­o­ses com Har­vard, Cam­brid­ge, Ox­ford, Stand­ford i el MIT i nin­gú po­sa en dub­te que els seus cen­tres de re­cer­ca són d’ex­cel·lèn­cia», con­clou el di­rec­tor del cen­tre.

MÉS AR­GU­MENTS Un al­tre dels ar­gu­ments uti­lit­zats per re­but­jar la re­no­va­ció del se­gell Se­ve­ro Oc­hoa és la po­ca trans­fe­rèn­cia de co­nei­xe­ment i tec­no­lo­gia des del cen­tre a la in­dús­tria. És a dir, la fal­ta de lli­cèn­ci­es de les pa­tents de­ri­va­des de la re­cer­ca por­ta­da a ter­me en la ins­ti­tu­ció. Un re­qui­sit que, se­gons apun­ten els res­pon­sa­bles de l’Ins­ti­tut, no s’hau­ria de con­si­de­rar com un ar­gu­ment per se­lec­ci­o­nar els cen­tres de re­cer­ca d’ex­cel·lèn­cia del pa­ís.

«L’in­for­me cri­ti­ca que és evi­dent que per a l’ICIQ el desen­vo­lu­pa­ment de re­cer­ca fo­na­men­tal és l’ac­ti­vi­tat pri­o­ri­tà­ria i que la trans­fe­rèn­cia de co­nei­xe­ment és se­cun­dà­ria. És clar, és que aquest hau­ria de ser l’ob­jec­tiu d’un cen­tre de re­cer­ca d’ex­cel·lèn­cia», re­fle­xi­o­na Pe­ri­càs.

De tots els ar­gu­ments desen­vo­lu­pats an­te­ri­or­ment, l’in­for­me re­mès pel mi­nis­te­ri con­clou que no exis­teix una fo­ca­lit­za­ció de les lí­ni­es d’estudi o un pro­gra­ma de re­cer­ca es­tra­tè­gic. No obs­tant, se­gons ex­pli­quen els res­pon­sa­bles del cen­tre, en aquests mo­ments l’Ins­ti­tut Ca­ta­là d’In­ves­ti­ga­ció Qu­í­mi­ca es­tà «li­de­rant la re­cer­ca per llui­tar con­tra el can­vi cli­mà­tic» mit­jan­çant in­ves­ti­ga­ci­ons re­la­ci­o­na­des amb la fo­to­sín­te­si ar­ti­fi­ci­al o la mo­di­fi­ca­ció qu­í­mi­ca del di­ò­xid de car­bo­ni.

JO­AN REVILLAS

Dos in­ves­ti­ga­dors en un dels la­bo­ra­to­ris de l’ICIQ, l’1 d’agost pas­sat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.