La NASA llan­ça, al ter­cer in­tent, la son­da so­lar ‘Parker’

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat - EL PERIÓDICO

La son­da espacial Parker, la missió de la qual és acos­tar-se al Sol i es­tu­di­ar les ca­rac­te­rís­ti­ques de la co­ro­na de l’as­tre, es va en­lai­rar fi­nal­ment ahir, a les 3.31 ho­res de la ma­ti­na­da (9.31 ho­res a Es­pa­nya), des de l’es­ta­ció de cap Ca­na­ve­ral (Flo­ri­da), des­prés de tres in­tents pre­vis que van ha­ver de ser sus­pe­sos. Se­gons va anun­ci­ar la NASA, la son­da hau­rà d’afron­tar la ca­lor ex­tre­ma a l’acos­tar-se al Sol per es­tu­di­ar les se­ves ca­rac­te­rís­ti­ques ai­xí com les con­di­ci­ons dels vents so­lars.

La son­da Parker és una nau espacial de la mi­da d’un cot­xe pe­tit que re­a­lit­za­rà una missió amb una du­ra­da pre­vis­ta de set anys, en els quals ar­ri­ba­rà a la co­ro­na so­lar, a 6,1 mi­li­ons de qui­lò­me­tres de dis­tàn­cia de la su­per­fí­cie so­lar, és a dir, set ve­ga­des més a prop que la dis­tàn­cia a la qual ha ar­ri­bat qu­al­se­vol al­tra nau an­te­ri­or.

La NASA es­pe­ra que les tro­ba­lles que s’ex­tre­guin d’aques­ta missió per­me­tran a ci­en­tí­fics i me­te­o­rò­legs pro­nos­ti­car can­vis en el me­di am­bi­ent espacial de la Ter­ra. El pro­jec­te té un pres­su­post de 1.500 mi­li­ons de dò­lars i és la missió més gran que es re­a­lit­za so­ta el pro­gra­ma NASA’s Li­ving with a star.H

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.