Sa­lut plan­te­ja un can­vi de cro­mos amb el Mac­ba

L’op­ció que el mu­seu va­gi a l’edi­fi­ci de l’am­bu­la­to­ri es­tà so­bre la tau­la Cul­tu­ra re­but­ja de mo­ment l’ofer­ta i se­gueix apos­tant per la Mi­se­ri­còr­dia

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona - ERNEST ALÓS

Les di­fe­rents al­ter­na­ti­ves per­què el CAP Ra­val Nord acon­se­guei­xi unes ins­tal·la­ci­ons dig­nes i el Mac­ba es pu­gui am­pli­ar, quan tin­gui re­cur­sos per fer-ho, en l’en­torn pro­per del mu­seu se­guei­xen so­bre la tau­la de les ad­mi­nis­tra­ci­ons, Ajun­ta­ment de Barcelona, De­par­ta­ment de Sa­lut i De­par­ta­ment de Cul­tu­ra. A més de les pro­pos­tes d’en­vi­ar l’ex­pan­sió del Mac­ba a San­ta Mò­ni­ca, a l’an­ti­ga far­ga de ca­nons del por­tal de la Pau o a Te­cla Sa­la, n’hi ha una al­tra a la re­cam­bra. Di­rec­ta­ment, un can­vi de cro­mos: que el CAP ocu­pi la ca­pe­lla de la Mi­se­ri­còr­dia que se li ha­via pro­mès al mu­seu d’art i que aquest in­cor­po­ri com una de les se­ves ins­tal·la­ci­ons el sa­na­to­ri an­ti­tu­ber­cu­lós dels anys 30 en el qual el cen­tre sa­ni­ta­ri ja no pot con­ti­nu­ar do­nant un ser­vei ade­quat al bar­ri.

Aques­ta és una proposta que comp­ta­ria amb el bene­plà­cit de l’ajun­ta­ment, tant el dis­tric­te de Ciu­tat Ve­lla com l’Icub, i que Sa­lut in­clou com «una de les al­ter­na­ti­ves» và­li­des, tot i que aquest úl­tim no la con­si­de­ra en­ca­ra com la se­va úni­ca apos­ta, però ha si­gut re­but­ja­da per la Fun­da­ció Mac­ba i, amb ella, al­menys de mo­ment, tam­bé pel De­par­ta­ment de Cul­tu­ra de la Ge­ne­ra­li­tat. Sa­lut con­si­de­ra que la de­ci­sió en­ca­ra es­tà «en dis­cus­sió» en­tre les mol­tes parts im­pli­ca­des.

L’op­ció d’un can­vi de cro­mos té avan­tat­ges i in­con­ve­ni­ents. Des del punt de vis­ta del Mac­ba, la pe­ga és que cap op­ció mi­llo­ra la de la ca­pe­lla de la Mi­se­ri­còr­dia, l’es­pai de la qual, des­prés d’una de­mo­li­ció que nin­gú ob­jec­ta, se­ria ne­ces­sa­ri per po­der mos­trar una part de la ri­ca col·lec­ció de 6.000 pe­ces d’art con­tem­po­ra­ni que el Mac­ba no pot lluir en el seu edi­fi­ci de Ric­hard Me­ier, es tro­ba a 20 me­tres d’aquest. I si l’ocu­pés, jun­ta­ment amb la ca­pe­lla del Con­vent dels Àn­gels ce­di­da an­te­ri­or­ment, les di­fe­rents sec­ci­ons del Mac­ba en­vol­ta­ri­en la pla­ça dels Àn­gels, amb la qual co­sa es cre­a­ria un fo­cus que era una de les am­bi­ci­ons del di­funt pre­si­dent de la Fun­da­ció Mac­ba Le­o­pol­do Ro­dés, que els seus suc­ces­sors al cap­da­vant de l’en­ti­tat no vo­len trair.

JOIA DEL GATCPAC No obs­tant, el CAP Ra­val Nord ne­ces­si­ta ur­gent­ment dei­xar la se­va ubi­ca­ció ac­tu­al, l’an­tic Dis­pen­sa­ri Cen­tral An­ti­tu­ber­cu­lós dels ar­qui­tec­tes ra­ci­o­na­lis­tes Jo­sep Llu­ís Sert, Jo­an Bap­tis­ta Su­bi­ra­na i Jo­sep Tor­res Cla­vé, cons­tru­ït per la Ge­ne­ra­li­tat re­pu­bli­ca­na el 1933. El va­lor pa­tri­mo­ni­al de l’edi­fi­ci di­fi­cul­ta que es pu­guin fer les mo­di­fi­ca­ci­ons ne­ces­sà­ri­es per ga­ran­tir l’ac­ces­si­bi­li­tat ne­ces­sà­ria, per no dir l’am­pli­a­ció ne­ces­sà­ria de les ins­tal·la­ci­ons. Des de fa anys, Sa­lut i Ajun­ta­ment de Barcelona han bus­cat di­fe­rents ubi­ca­ci­ons en el re­du­ït i sa­tu­rat es­pai del Ra­val Nord, fins a ar­ri­bar a la con­clu­sió que la ca­pe­lla de la Mi­se­ri­còr­dia és l’únic que per­me­tria el seu tras­llat sen­se sor­tir del bar­ri (una co­sa in­ne­go­ci­a­ble per aten­dre el ve­ï­nat) i que se­gons fonts mu­ni­ci­pals ja es va ad­ver­tir quan es va apro­var el pro­jec­te d’am­pli­a­ció del Mac­ba l’any pas­sat.

Si el CAP Ra­val Nord dei­xa la se­va seu ac­tu­al, un edi­fi­ci pro­pi­e­tat de la Con­se­lle­ria de Sa­lut, s’obri­ria aques­ta pos­si­bi­li­tat al­ter­na­ti­va: que­da­ria dis­po­ni­ble l’avant­guar­dis­ta edi­fi­ci dels anys 30, si­tu­at no­més a 300 me­tres del Mac­ba. I no sem­bla­ria tan fo­ras­se­nyat que una de les jo­ies dels ar­qui­tec­tes del GATCPAC aco­llís una col·lec­ció d’art con­tem­po­ra­ni. Tot i que una al­tra co­sa és que les di­fi­cul­tats per adap­tar l’edi­fi­ci al seu ús sa­ni­ta­ri, per al qual va ser pen­sat ori­gi­nal­ment, no si­guin me­nors per con­di­ci­o­nar-lo per a l’ex­po­si­ció d’obres d’art.

ALBERT BERTRAN

As­pec­te del Dis­pen­sa­ri Cen­tral An­ti­tu­ber­cu­lós, ac­tu­al CAP Ra­val Nord.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.