ESCACS

El Periódico de Catalunya [Català] - - Passatemps -

Les blan­ques te­nen una ma­ni­o­bra gu­a­nya­do­ra. ¿Qui­na?

En el 99% de les ve­ga­des, una po­si­ció com aques­ta aca­ba en tau­les do­nat l’ob­vi equi­li­bri de ma­te­ri­al i les po­ques pe­ces so­bre el tau­ler. Però aques­ta és d’aquest 1% en el que un de­tall de­fi­neix el joc a fa­vor d’un dels bàn­dols. Tro­beu la vic­tò­ria de les blan­ques. Ni­vell de di­fi­cul­tat: mit­jà.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.