Mes­si com­pleix 33 anys

El fla­mant ca­pi­tà re­cull per pri­mer cop el tro­feu, amb el qual su­pera els tí­tols d’Ini­es­ta, des­prés d’ex­hi­bir un in­a­ca­ba­ble ca­tà­leg de pas­sa­des

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - MARCOS LÓ­PEZ

La fal­ta era no­va. Sí, era re­al­ment no­va. Sem­bla men­ti­da que hi ha­gi una co­sa no­va en aquest ca­tà­leg in­fi­nit de re­cur­sos tèc­nics que pos­se­eix Leo Mes­si. Un ca­tà­leg de mi­lers i mi­lers de pà­gi­nes. I a Tàn­ger, al nord de l’Àfri­ca, va in­ven­tar un llan­ça­ment di­fe­rent per­què Va­clik no sa­bia el que li pas­sa­ria. Se­gur que Pablo Mac­hín, el nou tèc­nic del Se­vi­lla, ha­via alli­ço­nat l’ex­por­ter del Ba­si­lea. Però ni ell ni l’ex­tèc­nic del Gi­ro­na ha­vi­en vist una fal­ta ai­xí.

Ai­xí va co­men­çar tot. Mes­si, amb una po­bla­da bar­ba, va ajus­tar la se­va ca­ma es­quer­ra com si es­ti­gués en ple­na com­pe­ti­ció. Nin­gú di­ria que aca­ba d’ar­ri­bar de va­can­ces. Però li­te­ral­ment. Una set­ma­na d’en­tre­na­ments i a Tàn­ger, sen­se ju­gar abans ni un sol mi­nut. Va plan­tar amb efec­te la pi­lo­ta en la fron­tal de l’àrea, tra­mant si­gil·lo­sa­ment un se­cret no de­tec­tat pel Se­vi­lla. Va ne­ces­si­tar, ai­xò sí, un cop de sort, per­què aquest me­ra­ve­llós llan­ça­ment, es­co­pit fins a en du­es oca­si­ons pel pal es­quer­re, va cas­ti­gar el cos de Va­clik.

Tor­tu­ra per als por­ters

Res va sem­blar ca­su­al. Pot­ser no­més que la pi­lo­ta col­pe­gés en la fus­ta i des­prés en el cos del nou por­ter se­vi­llis­ta. Però to­ta la res­ta es­ta­va pla­ne­ja­da. ¿Tot? Doncs sí. La pi­lo­ta va vi­at­jar pel buit que van dei­xar Pi­qué i Art­hur, que ocu­pa­ven la bar­re­ra jun­ta­ment amb els ju­ga­dors de l’equip an­da­lús. La pre­ci­sió i el ve­rí del xut por­ta­ven el se­gell d’ori­gen mes­si­à­nic. Ana­va a fer mal allà on els por­ters pa­tei­xen tant que ve­uen vo­lar la pi­lo­ta com un objecte de tor­tu­ra.

Tor­tu­rat va que­dar Va­clik i el Se­vi­lla per­què Mes­si, de nou ell, els dei­xa­va nus. Abans i des­prés, Leo va dei­xar una al­tra ex­hi­bi­ció de pas­sa­des. Dei­xant sols, al­menys una ve­ga­da, els seus com­panys d’atac. I Jordi Al­ba, per des­comp­tat. Des­prés ja no és as­sump­te seu. Si tot de­pen­gués del 10, la vi­da se­ria molt més sen­zi­lla per a tot­hom. Va dei­xar sol Suá­rez amb una mo­nu­men­tal pas­sa­da, però va er­rar. Tan mo­nu­men­tal era que el nou no es va ado­nar que la pi­lo­ta po­dia pas­sar per aques­ta es­clet­xa que va des­co­brir Mes­si. Va dei­xar sol Leo a Dem­bé­lé, però tam­bé va fa­llar.

Va co­men­çar en­gan­xat a la dre­ta, però, en re­a­li­tat, va ac­tu­ar de tot­cam­pis­ta, con­ver­tit en el far de la cre­a­ció del joc blau­gra­na. Res nou al Bar­ça des de fa més d’una dè­ca­da. Va tar­dar a pe­nes uns mi­nuts a desen­gan­xar-se de la calç per ini­ci­ar el seu

L’ar­gen­tí va ar­ri­bar a Tàn­ger sen­se ha­ver ju­gat abans ni un sol mi­nut en la pre­tem­po­ra­da

capí­tol de pas­sa­des (mai vis­tos) a tots els seus com­panys. Vo­lia gua­nyar la Su­per­co­pa i no li va agra­dar gens la ba­da­da de­fen­si­va en el gol de Sa­ra­bia.

La his­tò­ria de sem­pre

A par­tir d’aquí, tot va can­vi­ar. A ca­da pas­sa­da, i van ser mol­tes, ar­ri­ba­ven es­de­ve­ni­ments di­fe­rents de Mes­si. Per co­men­çar, va es­quin­çar aques­ta es­truc­tu­ra de­fen­si­va dis­se­nya­da per Mac­hín. Cu­ri­o­sa­ment, no va or­de­nar l’ex­tèc­nic del Gi­ro­na un mar­cat­ge in­di­vi­du­al com el que va plan­te­jar amb Maf­feo a Mon­ti­li­vi la pas­sa­da tem­po­ra­da. A la se­va ma­ne­ra, va con­nec­tar els seus com­panys per­què en­ten­gues­sin que ha­vi­en de re­ac­ci­o­nar des­prés d’un mal ini­ci. Pas­sen els me­sos, ini­cia Val­ver­de el seu se­gon i (de mo­ment) úl­tim any de con­trac­te (nin­gú li ha ofert re­no­var, que se sà­pi­ga) i la vi­da cu­ler con­ti­nua igual.

Igual per­què Mes­si va ai­xe­car el seu pri­mer tro­feu com a pri­mer ca­pi­tà del Bar­ça. Su­ma ja 33 tí­tols, una co­sa que nin­gú ha acon­se­guit en la his­tò­ria del club, i dei­xa per dar­re­re ja Ini­es­ta, que va dis­fru­tar des del Ja­pó de la vic­tò­ria dels seus ex­com­panys. Pa­ra Ter Ste­gen i ma­na Mes­si. Tan sim­ple com sem­pre.

Leo va tren­car la car­cas­sa de­fen­si­va de Mac­hín, que no va or­de­nar un mar­cat­ge in­di­vi­du­al

REUTERS / SER­GIO PÉREZ

Leo Mes­si ai­xe­ca la Su­per­co­pa, el seu 33è tí­tol amb el Bar­ça.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.