Na­dal su­ma a To­ron­to el seu 33è Mas­ters 1000

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

Ra­fa­el Na­dal va ai­gua­lir la fes­ta a Ste­fa­nos Tsit­si­pas, el ju­ga­dor grec que ahir ce­le­bra­va el seu 20è ani­ver­sa­ri amb la se­go­na fi­nal de la se­va car­re­ra, una al­tra ve­ga­da con­tra el ma­llor­quí, com en el pas­sat tor­neig de Barcelona. A To­ron­to, Na­dal va tor­nar a im­po­sar-se al sen­sa­ci­o­nal ate­nès, que al llarg de la set­ma­na ha­via acon­se­guit tom­bar qua­tre top ten: Do­mi­nic Thi­em (8è), No­vak Djoko­vic (10è), Ale­xan­der Zve­rev (3r) i Ke­vin An­der­son (6è). Tot i que amb al­gun pro­ble­ma per tan­car, el ma­llor­quí es va im­po­sar per 6-2 i 7-6 (7/4) per ele­var a 33 el rè­cord de Mas­ters 1000 que ell os­ten­ta i en­ca­rar amb mol­ta con­fi­an­ça el Mas­ters de Cin­cin­na­ti i so­bre tot l’Open dels EUA.

AP / NATGAB DENETTE

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.