Pablo Tor­ri­jos pro­gres­sa fins al cin­què lloc en tri­ple

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - J. C. A.

Pablo Tor­ri­jos pro­gres­sa ade­qua­da­ment en tri­ple salt. L’es­pe­ci­a­lis­ta cas­te­llo­nenc va mi­llo­rar subs­tan­ci­al­ment els seus vui­tens llocs dels dos úl­tims Europeus, a Zu­ric 2014 i Ams­ter­dam 2016, i es va si­tu­ar ahir molt a prop de les me­da­lles: va re­a­lit­zar una gran sè­rie de sis in­tents, sem­pre en­tre 16,07 i 16,74, per as­so­lir la cin­que­na po­si­ció fi­nal.

Tor­ri­jos, que té una mi­llor mar­ca de 17,04 i aquest any ha­via sal­tat 16,98, va ser en llocs de po­di fins al ter­cer in­tent, quan es van des­en­ca­de­nar les hos­ti­li­tats en­tre el seu ri­vals. El cam­pió olím­pic Nel­son Évo­ra (Por­tu­gal) se’n va anar fins als 17,10 en el cin­què per su­perar l’ex­cu­bà, ara àze­ri, Ale­xis Co­pe­llo (16,93), el grec Di­mi­tri­os Tsi­a­mis (16,78) i al sal­ta­dor tam­bé de l’Azer­baid­jan Na­zim Ba­bayev, que va en­trar al fi­nal amb 16,76.

L’úl­ti­ma ses­sió de tar­da no va ser­vir per mi­llo­rar el ba­lanç es­pa­nyol, més que en un pa­rell de fi­na­lis­tes ad­di­ci­o­nals. Ire­ne Sánc­hez Es­cri­ba­no va ser vui­te­na en els 3.000 obs­ta­cles, el ma­teix que el re­lleu fe­me­ní de 4x100, que s’ha­via po­sat molt bé a la fi­nal amb 43.38, a 7 cen­tè­si­mes del rè­cord d’Es­pa­nya. Marcos Ruiz va ser desè en tri­ple (16,44) i, en el 1.500 fe­me­ní, Mar­ta Pérez (9a) i Est­her Gu­er­re­ro (11a) no van po­der es­tar en­tre les vuit mi­llors.

El més des­ta­cat de la res­ta va ser la per­xa, amb el su­ec de 18 anys Ar­mand Du­plan­tis mi­llo­rant 12 cen­tí­me­tres la se­va mar­ca per­so­nal per en­trar en el club dels 6 me­tres amb uns ex­cep­ci­o­nals 6,05.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.