A la quar­ta, ¿la ven­çu­da?

Des­prés de tres in­tents in­fruc­tu­o­sos, la Jun­ta d’An­da­lu­sia en­cap­ça­la per pri­mer cop la re­cer­ca de l’au­tor de ‘Po­e­ta en Nu­e­va York’

El Periódico de Catalunya [Català] - - Mésestiu - J. C.

A la tar­dor del 2009, Es­pa­nya es va atre­vir a bus­car la tom­ba de Fe­de­ri­co Gar­cía Llor­ca, un dels seus po­e­tes més uni­ver­sals en ple de­bat so­bre l’ober­tu­ra de fos­ses del fran­quis­me, do­nant vi­si­bi­li­tat in­ter­na­ci­o­nal a la llui­ta dels fa­mi­li­ars dels re­pre­sa­li­ats en la guer­ra ci­vil i la dic­ta­du­ra per re­cu­pe­rar i en­ter­rar als seus pa­rents. L’as­sump­te va pren­dre cai­res cir­cen­ses amb en­ve­lats per ocul­tar els mo­vi­ments de ter­ra en­torn del mo­nò­lit que su­po­sa­da­ment mar­ca­va el lloc exac­te, dese­nes de mit­jans acre­di­tats i fins i tot glo­bus ae­ros­tà­tics amb cà­me­res per pro­var de re­ve­lar un mis­te­ri que va to­par de ca­ra amb la re­a­li­tat. Mal­grat que es van fer di­ver­ses pro­ves, al lloc no hi ha­via res, no­més una gran mas­sa ro­co­sa i al­gun cas­quet per­dut.

L’As­so­ci­a­ció Gra­na­di­na per a la Re­cu­pe­ra­ció de la Me­mò­ria His­tò­ri­ca (Agrmh) va ser la res­pon­sa­ble d’aques­ta pri­me­ra cer­ca des­prés d’acon­se­guir una sub­ven­ció de la Jun­ta d’An­da­lu­sia, que tam­bé va ce­dir ex­ca­va­do­res i ma­qui­nà­ria per al mo­vi­ment de ter­ra al cos­tat de l’oli­ve­ra que l’en­ter­ra­dor Manuel Cas­ti­lla, Ma­no­li­to el Co­mu­nis­ta, va mar­car com a lloc de l’afu­se­lla­ment a tra­ci­ons vés d’Ian Gib­son. El 2014 i el 2016 va ser una al­tra as­so­ci­a­ció me­mo­ri­a­lis­ta, Re­cu­pe­rant amb Ho­nor, qui mit­jan­çant do­na­ci­ons pri­va­des i una ve­ga­da amb els per­mi­sos dels amos del ter­reny, va aga­far el re­lleu al pe­nyal del Co­lo­ra­do, a uns 400 me­tres de dis­tàn­cia. Des­car­ta­da la te­si de Gib­son, la font era l’his­to­ri­a­dor Mi­guel Ca­ba­lle­ro i el lli­bre d’Er­nes­to Mo­li­na Fa­jar­do, on s’apun­ta­va que l’afu­se­lla­ment va te­nir lloc en un an­tic camp de tir més a prop del bar­ranc de Víz­nar, con­si­de­ra­da una de les fos­ses co­mu­nes més grans del fran­quis­me amb més de 3.000 as­sas­si­nats. De nou no­més es van tro­bar res­tes ce­rà­mi­ques i al­gu­na ba­la, però res més.

Ara, la quar­ta re­cer­ca pro­va de ser la ven­çu­da. Se­rà la pri­me­ra li­de­ra­da per la Jun­ta d’An­da­lu­sia des­prés de l’apro­va­ció l’any pas­sat de la llei de me­mò­ria his­tò­ri­ca, per ai­xò s’ha es­ta­blert un pro­to­col ex­haus­tiu. A més, el pres­su­post per a les in­ter­ven- s’ha in­cre­men­tat en un 154% i ha as­so­lit els 1,5 mi­li­ons d’eu­ros. Des­prés d’apro­var-se les pe­ti­ci­ons pre­sen­ta­des, i pu­bli­car-les en el BOJA el pas­sat dia 2 d’agost, s’obre ara un pro­cés d’ex­po­si­ció al pú­blic du­rant 10 di­es. De mo­ment, no s’han pre­sen­tat al·le­ga­ci­ons a cap dels 30 pro­jec­tes o pe­ti­ci­ons d’ex­hu­ma­ció pre­sen­tats, con­fir­men des de la Jun­ta. Tan­cat el ter­mi­ni, se­rà un co­mi­tè tèc­nic qui re­pas­si de nou l’ava­lu­a­ció de ca­da pro­jec­te i de­ter­mi­ni els pas­sos a se­guir en ca­da un. De­ci­di­rà si fan fal­ta no­ves anà­li­sis d’ubi­ca­ció, pro­ves tes­ti­mo­ni­als, tests amb ge­o­ra­dar... i trau­rà a con­curs pú­blic aquests pro­ces­sos.

Ben do­cu­men­tat

L’ex­pe­di­ent de Lor­ca es­tà ben do­cu­men­tat, afir­men, però pos­si­ble­ment ne­ces­si­ta­rà al­gun pro­ce­di­ment més per ve­lar per­què tot es re­a­lit­za de for­ma es­cru­po­lo­sa, se­guint els pas­sos le­gals, i amb va­li­de­sa ci­en­tí­fi­ca. Els seus pro­mo­tors avan­cen que op­ta­ran a exe­cu­tar aques­tes fa­ses. Una ve­ga­da ad­ju­di­cat el con­curs, la idea és que els tre­balls de camp es pu­guin ini­ci­ar com més avi­at mi­llor a fi d’evi­tar les males con­di­ci­ons me­te­o­ro­lò­gi­ques de l’hi­vern.

S’ha es­ta­blert un pro­to­col ex­haus­tiu i el pres­su­post s’ha aug­men­tat fins als 1,5 mi­li­ons

SAMUEL ARANDA

Re­cord viu Flors di­po­si­ta­des en una fos­sa co­mu­na si­tu­a­da al cos­tat del bar­ranc de Víz­nar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.