Ca­pri­cor­nio Uno

21.00 BETEVÉ Ci­èn­cia-fic­ció

El Periódico de Catalunya [Català] - - Mésestiu -

món pre­sèn­cia el pri­mer vi­at­ge tri­pu­lat a Mart sen­se sa­ber que es trac­ta d’un si­mu­la­cre. Els tres as­tro­nau­tes desig­nats per la missió es ve­uen obli­gats a par­ti­ci­par en la far­sa per­què les se­ves fa­mí­li­es es­tan ame­na­ça­des. El frau sem­bla fun­ci­o­nar fins que un tèc­nic de la NASA s’ado­na que pas­sa al­gu­na co­sa es­tra­nya.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.