Un po­ble fran­cès

El Periódico de Catalunya [Català] - - Mésestiu -

Hein­rich Mü­ller (fo­to) de­té l’Yvon, el jo­ve co­mu­nis­ta que va ma­tar un ofi­ci­al ale­many a la far­mà­cia, però aquest es ne­ga a de­la­tar els seus ca­ma­ra­des, so­bre­tot el ger­mà de l’al­cal­de, que l’acom­pa­nya­va en el mo­ment de l’atemp­tat. Men­tres­tant, el Gus­ta­ve, con­ven­çut que el seu pa­re, Marcel Larc­her, és a Su­ïs­sa, de­ci­deix anar-lo a bus­car tot sol.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.