trans­gres­so­ra

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Dia -

‘LIKE A VIRGIN’ ALS MTV

El 1984, en els pre­mis MTV, Ma­don­na va apa­rèi­xer ves­ti­da de nò­via, can­tant so­bre un pas­tís nup­ci­al i va aca­bar ar­ren­cant-se el vel i re­bol­cant-se per ter­ra mos­trant la ro­ba in­te­ri­or. Vir­gi­ni­tat ar­ra­sa­da.

‘BLOND AMBITION TOUR’

L’es­pec­ta­cle del 1990 va ser pi­o­ner a por­tar in­no­va­ci­ons core­o­grà­fi­ques al pop d’es­ta­dis. El ves­tu­a­ri va ser dis­se­nyat per Je­an-Paul Gau­ti­er: la re­co­nei­xi­ble i tren­ca­do­ra co­ti­lla amb sos­te­ni­dor en for­ma de con.

EL PE­TÓ LÈSBIC

El pe­tó a Brit­ney Spe­ars i Ch­ris­ti­na Agui­le­ra el 2003. En una al­tra ga­la MTV, can­tant Hollywo­od, la rei­na pop (lla­vors te­nia 45 anys) es va aba­lan­çar so­bre els lla­vis de les pre­sump­tes suc­ces­so­res (21 i 22).

CRUCIFIXIÓ I CEN­SU­RA

Va apa­rèi­xer cru­ci­fi­ca­da en el Con­fes­si­ons tour, 2006. Va can­tar Li­ve to tell emu­lant Je­su­crist i ex­pi­ant les cul­pes de la hu­ma­ni­tat per les víc­ti­mes de la si­da a l’Àfri­ca. El Va­ti­cà ho va tit­llar de blas­fè­mia i la NBC ho va cen­su­rar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.