La CUP tor­na a de­ma­nar la di­mis­sió de Buch

Els Mos­sos car­re­guen con­tra els CDR per pro­te­gir una ma­ni­fes­ta­ció de po­li­ci­es

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - EDU­AR­DO LÓ­PEZ ALON­SO BAR­CE­LO­NA

La CUP i els Co­mi­tès de De­fen­sa de la Re­pú­bli­ca (CDR) van tor­nar a de­ma­nar ahir la di­mis­sió del con­se­ller d’In­te­ri­or, Mi­quel Buch, per les càr­re­gues dels Mos­sos en una al­tra ma­ni­fes­ta­ció con­vo­ca­da pel sin­di­cat po­li­ci­al Ju­sa­pol a Bar­ce­lo­na. L’am­pli des­ple­ga­ment de la po­li­cia au­to­nò­mi­ca va im­pe­dir que els ma­ni­fes­tants con­vo­cats pels CDR to­pes­sin amb la mar­xa en su­port al sin­di­cat po­li­ci­al. Des­prés de la pro­tes­ta un ho­me que por­ta­va una ban­do­le­ra i una gor­ra amb els co­lors de la ban­de­ra d’Es­pa­nya va re­sul­tar fe­rit, de ca­ràc­ter lleu, al ser em­pès per les es­ca­les de l’es­ta­ció del me­tro d’Urquinaona.

La ten­sió en­tre els par­ti­ci­pants va co­men­çar unes du­es ho­res abans de la ma­ni­fes­ta­ció, quan els CDR van in­cre­par els Mos­sos, des­prés que els agents iden­ti­fi­ques­sin al­guns dels con­cen­trats. La pri­me­ra con­cen­tra­ció va reu­nir prop d’un cen­te­nar de per­so­nes a la pla­ça d’An­dré Mal­raux de Bar­ce­lo­na. Allà van ser con­vo­cats els CDR des­prés que el De­par­ta­ment d’In­te­ri­or mo­di­fi­qués l’iti­ne­ra­ri de la se­va ma­ni­fes­ta­ció per evi­tar que coin­ci­dís amb la mar­xa del sin­di­cat po­li­ci­al, da­vant del risc d’in­ci­dents.

Els Mos­sos d’Es­qua­dra van des­ple­gar dese­nes de fur­gons po­li­ci­als per pre­ve­nir in­ci­dents i van ta­llar al tràn­sit el car­rer de Tra­fal­gar, des de la pla­ça d’An­dré Mal­raux fins a la de Ca­ta­lu­nya, on pre­te­ni­en ma­ni­fes­tar-se els dos grups. Les iden­ti­fi­ca- ci­ons i re­gis­tres han in­dig­nat els con­cen­trats, que han in­cre­pat als an­ti­a­va­lots des­ple­gats en la pro­tes­ta a crits de «No me­rei­xeu la se­nye­ra que por­teu», «Els Mos­sos són for­ça d’ocu­pa­ció» o «Buch di­mis­sió», en­tre es­bron­ca­des i xiu­lets di­ri­gits als agents.

La CUP i els CDR, que ja van de­ma­nar el ces­sa­ment de Buch per les càr­re­gues en l’an­te­ri­or ma­ni­fes­ta­ció de Ju­sa­pol, van re­cla­mar de nou la des­ti­tu­ció del con­se­ller. El di­pu­tat Car­les Ri­e­ra va de­nun­ci­ar al seu comp­te per­so­nal de Twit­ter que «una ve­ga­da més, la Con­se­lle­ria d’In­te­ri­or de­ci­deix pro­te­gir els fei­xis­tes i agre­dir els an­ti­fei­xis­tes». «Ver­go­nya de Go­vern, ver­go­nya de Mos­sos», van tui­te­jar els CDR.

CON­DEM­NA DE RI­VE­RA I CA­SA­DO

Des­prés de la ma­ni­fes­ta­ció, un ho­me va re­sul­tar fe­rit al ser em­pès per una per­so­na quan es­ta­va bai­xant les es­ca­les del me­tro, sen­se que exis­tís cap dis­cus­sió en­tre ells, se­gons van ex­pli­car tes­ti­mo­nis al di­a­ri ABC. La Gu­àr­dia Ur­ba­na va obrir di­li­gèn­ci­es so­bre els fets des­prés de ser aler­ta­da de l’in­ci­dent, tot i que la in­ves­ti­ga­ció va a càr­rec dels Mos­sos d’Es­qua­dra. Tant el lí­der del PP, Pa­blo Ca­sa­do, com el de Ciu­ta­dans, Al­bert Ri­ve­ra, van con­dem­nar l’agres­sió. «¿Què més ha de pas­sar per­què el Go­vern ac­tuï?», va cla­mar el po­pu­lar, men­tre que el ta­ron­ja va as­se­nya­lar que «ai­xí es­tan les co­ses a la Ca­ta­lu­nya de Tor­ra». Per la se­va part, Gabriel Ru­fián va apun­tar que, a més de la ban­do­le­ra i la gor­ra d’Es­pa­nya, el fe­rit tam­bé por­ta­va una sa­mar­re­ta d’Ar­ju­na, un grup de mú­si­ca ne­o­na­zi.

AP / MANU FERNÁN­DEZ

Els Mos­sos d’Es­qua­dra pe­guen amb por­res ma­ni­fes­tants dels CDR, ahir a Bar­ce­lo­na.

RICARD CU­GAT

Ma­ni­fes­ta­ció del sin­di­cat po­li­ci­al Ju­sa­pol, ahir, a Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.