La ide­o­lo­gia i la for­ma­ció d’al­guns ma­gis­trats

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Diumenge Tema Del Diumenge -

ai­xò exis­tei­xen la in­de­pen­dèn­cia i la im­par­ci­a­li­tat, i per acon­se­guir-les no n’hi ha prou amb to­gues, me­da­lles i pu­nye­tes bro­da­des que, per cert, per­ta­nyen a temps molt pre­tè­rits afor­tu­na­da­ment su­perats. Ne­ces­si­tem que en les se­ves de­ci­si­ons no pu­guem in­tuir la in­flu­èn­cia de nin­gú, ni tan sols dels seus pro­pis pre­ju­di­cis o fí­li­es.

BONS PRO­FES­SI­O­NALS as­sor­ti­da de mag­ní­fics jut­ges que res­pec­ten els drets hu­mans, es cre­gui o no. Les da­des re­fe­rent a ai­xò són ben clares i con­vé no fal­se­jar-les amb fi­na­li­tats po­lí­ti­ques, acos­tant la bra­sa a la ma­tei­xa sar­di­na fent del cas ex­cep­ci­o­nal la re­gla ge­ne­ral, per­què ai­xò és una fal·là­cia.

El que pas­sa, però, és que aques­ta jus­tí­cia té tres pro­ble­mes. El pri­mer, el no­me­na­ment dels vo­cals del Con­sell Ge­ne­ral del Po­der Ju­di­ci­al, ex­tra­or­di­nà­ri­a­ment in­flu­ït per la política, i aques­ta, al seu torn, pels po­ders fàc­tics, so­bre­tot pels po­ders eco­nò­mics. Aquests vo­cals desig­nen amb més o menys tra­ves els jut­ges dels alts tri­bu­nals, co­sa que ori­gi­na el risc que aques­ta fal­ta d’in­de­pen­dèn­cia d’ori­gen dels vo­cals es tras­lla­di als jut­ges. A par­tir d’aquí, par­lar d’in­de­pen­dèn­cia es fa re­al­ment ar­du. El des­gra­ci­at cas de les hi­po­te­ques, amb in­de­pen­dèn­cia del fons del te­ma –en el qual no en­tro–,

con­di­ci­o­nen de­ter­mi­na­des de­ci­si­ons

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.