Dard a la cau­sa del pro­cés

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Diumenge - MAR­TÍ­NEZ SILVIA

Les de­ci­si­ons de di­ver­sos tri­bu­nals eu­ro­peus en re­la­ció amb els lí­ders in­de­pen­den­tis­tes que van fu­gir des­prés de la pro­cla­ma­ció d’in­de­pen­dèn­cia han anat po­sant en un com­pro­mís el jut­ge del Tri­bu­nal Su­prem Pa­blo Lla­re­na i la se­va ins­truc­ció de la cau­sa pel re­fe­rèn­dum uni­la­te­ral de l’1-O. L’Au­di­èn­cia Ter­ri­to­ri­al de Sch­leswig-Hols­tein va in­fli­gir el re­vés més dur al re­but­jar l’ex­tra­di­ció de l’ex­pre­si­dent Carles Puig­de­mont per re­bel·lió, com Lla­re­na sol·li­ci­ta­va en les di­fe­rents eu­ro­or­dres que va anar cur­sant i anul·lant per in­ten­tar evi­tar la cla­te­lla­da que fi­nal­ment va ar­ri­bar.

El tri­bu­nal ger­mà­nic va en­ten­dre que no hi va ha­ver la vi­o­lèn­cia «su­fi­ci­ent» du­rant l’1-O per sus­ten­tar una acu­sa­ció per un de­lic­te de tal gra­ve­tat que, a més, no ca­sa bé amb la le­gis­la­ció ale­ma­nya. Des del prin­ci­pi de la cau­sa, el càr­rec de re­bel·lió ha es­tat àm­pli­a­ment cri­ti­cat per pres­ti­gi­o­sos ju­ris­tes, per més que, en els seus ac­tes, el jut­ge Lla­re­na ana­va jus­ti­fi­cant que el mer in­tent de do­ble­gar l’or­dre cons­ti­tu­ci­o­nal ja su­po­sa l’exer­ci­ci de la vi­o­lèn­cia, tot i que no s’ha­gues­sin acon­se­guit els ob­jec­tius.

A més, al maig, la jus­tí­cia bel­ga va re­but­jar l’en­tre­ga dels ex­con­se­llers To­ni Co­mín, Me­rit­xell Ser­ret i Llu­ís Puig pel que va con­si­de­rar de­fec­tes de for­ma en l’eu­ro­or­dre. Bèl­gi­ca no va en­trar en el fons de l’as- sump­te i va de­ne­gar les ex­tra­di­ci­ons al jut­jar que l’eu­ro­or­dre eme­sa per Lla­re­na no es cor­res­po­nia amb l’or­dre de de­ten­ció na­ci­o­nal cur­sa­da prè­vi­a­ment per la jut­ge de l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal Car­men La­me­la.

/Da­vant la im­pos­si­bi­li­tat RE­AC­CIÓ AÏRADA de jut­jar per re­bel·lió Puig­de­mont i els ex­con­se­llers, el Go­vern cen­tral, en­ca­ra del PP, va re­ac­ci­o­nar ira­da­ment i va exi­gir sen­se èxit una re­for­ma le­gal del pro­ce­di­ment de les eu­ro­or­dres. La Co­mis­sió Eu­ro­pea va re­but­jar de ple la idea i va de­fen­sar el cor­rec­te fun­ci­o­na­ment d’aquest me­ca­nis­me.

La su­ma de clatellades a la ins­truc­ció de Lla­re­na va qües­ti­o­nar un pro­cés que aca­ba d’en­fi­lar el ca­mí del ju­di­ci amb se­ve­res pe­ti­ci­ons de pe­nes de la fis­ca­lia.

Els tri­bu­nals d’Ale­ma­nya i Bèl­gi­ca van po­sar en pe­rill la ins­truc­ció del jut­ge Lla­re­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.