Els drets dels etar­res

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Diumenge - S. M.

No és la pri­me­ra ve­ga­da que el Tri­bu­nal Eu­ro­peu de Drets Hu­mans d’Es­tras­burg fa sor­tir els co­lors a Es­pa­nya per vul­ne­rar al­gun dels ar­ti­cles del Con­ve­ni Eu­ro­peu de Drets Hu­mans, que l’Es­tat es­pa­nyol va ra­ti­fi­car el 1979. L’úl­tim exem­ple va te­nir lloc aques­ta set­ma­na amb la con­dem­na a Es­pa­nya per no ofe­rir un ju­di­ci just o un tri­bu­nal im­par­ci­al al co­or­di­na­dor d’EH Bil­du Ar­nal­do Ote­gi.

Les clatellades en aquest ter­reny han si­gut un de­go­teig, tot i que Es­pa­nya no és dels pa­ï­sos amb més re­ves­sos en aques­ta ins­ti­tu­ció. El 2017, de les 1.068 sen­tèn­ci­es dic­ta­des pel TEDH, no­més sis van ser so­bre Es­pa­nya. Però mol­tes han es­tat d’im­pac­te. Els úl­tims vuit anys, Es­tras­burg ha con­dem­nat l’Es­tat es­pa­nyol en una dese­na d’oca­si­ons per ca­sos re­la­ci­o­nats amb el ter­ro­ris­me: per no ofe­rir un ju­di­ci just, no in­ves­ti­gar su­po­sa­des tor­tu­res o mal­trac­ta­ments, o per apli­car la doc­tri­na Pa­rot so­bre la re­duc­ció de pe­nes per be­ne­fi­cis pe­ni­ten­ci­a­ris.

Un dels ca­sos més so­nats va ser el de l’etar­ra Inés del Río, con­dem­na­da a 3.828 anys per un to­tal de 24 as­sas­si­nats i atemp­tats. Des­prés de 18 anys a la pre­só i com­pu­tats els be­ne­fi­cis pe­ni­ten­ci­a­ris, ha­via d’ha­ver es­tat alli­be­ra­da el ju­li­ol del 2008. El seu cas va ar­ri­bar a Es­tras­burg, que li va do­nar la raó a l’es­ti- mar que l’apli­ca­ció re­tro­ac­ti­va de la doc­tri­na Pa­rot vul­ne­ra­va dos ar­ti­cles de la Con­ven­ció. L’en­de­mà, va ser ex­car­ce­ra­da. Uns 60 con­dem­nats es van be­ne­fi­ci­ar de la sen­tèn­cia.

Un al­tre cas que va po­sar en dub­te el pa­per de l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal va ser el de l’ex­di­rec­tor del di­a­ri Egunka­ria, Mart­xe­lo Ota­men­di. Es va tan­car el di­a­ri i ell va de­nun­ci­ar tor­tu­res de la Gu­àr­dia Ci­vil. El seu cas va ar­ri­bar a Es­tras­burg, que el 2012, dos anys des­prés de ser ab­solt, li va do­nar la raó per trac­te in­hu­mà o de­gra­dant.

L’enè­si­ma con­dem­na va ar­ri­bar a co­men­ça­ments d’aquest any, quan Es­pa­nya va ser con­dem­na­da per no in­ves­ti­gar les de­nún­ci­es de mal­trac­ta­ments de dos etar­res. L’Es­tat va ha­ver d’in­dem­nit­zar-los amb 30.000 i 20.000 eu­ros.

El TEDH aca­ba de sen­ten­ci­ar que el ju­di­ci que va con­dem­nar a pre­só Ote­gi no va ser just

AP / ÁL­VA­RO BARRIENTOS

Ar­nal­do Ote­gi aban­do­na la pre­só de Lo­gro­nyo, l’1 de març del 2016.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.