Ona­da d’indignació

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Diumenge - J. G. ALBALAT

La sen­tèn­cia con­tra els cinc mem­bres de La ma­na­da va pro­vo­car una ona­da de pro­tes­tes al car­rer, però en l’àm­bit ju­di­ci­al hi va ha­ver un tan­ca­ment de fi­les a l’en­torn del tri­bu­nal de l’Au­di­èn­cia de Na­var­ra, que va con­dem­nar els pro­ces­sats a nou anys de pre­só per abús se­xu­al i no per vi­o­la­ció, mal­grat que la víc­ti­ma va ser pe­ne­tra­da i obli­ga­da a fer fel·la­ci­ons. La bret­xa en­tre la jus­tí­cia i el car­rer es va fer més evi­dent que mai.

El Tri­bu­nal Su­pe­ri­or de Jus­tí­cia de Na­var­ra té ara a les mans la tas­ca de con­fir­mar la de­ci­sió o es­me­nar la pla­na als seus com­panys. La de­fen­sa se­gueix de­ma­nant l’ab­so­lu­ció, i la fis­ca­lia, que s’in­cre­men­ti la pe­na al con­si­de­rar que el que va pa­tir la no­ia als San­fer­mi­nes del 2016 va ser una agres­sió se­xu­al.

És cert que al­guns jut­ges i fis­cals van cri­ti­car de for­ma in­di­vi­du­al els ar­gu­ments del tri­bu­nal, però les se­ves as­so­ci­a­ci­ons pro­fes­si­o­nals van sor­tir en de­fen­sa dels ma­gis­trats. Els ju­ris­tes dis­con­for­mes amb la re­so­lu­ció van re­cla­mar més for­ma­ció dels jut­ges en els de­lic­tes con­tra la do­na. La ma­jo­ria, però no tots, ve­ien ne­ces­sà­ria una re­for­ma del Co­di Pe­nal. No obs­tant, les as­so­ci­a­ci­ons van de­ma­nar «tot el res­pec­te» a les re­so­lu­ci­ons ju­di­ci­als, «tot i que no es com­par­tei­xin», ja que «cons­ti­tu­ei­xen un pi­lar fo­na­men­tal de l’Es­tat de dret i de la de­mo­crà­cia», al­ho­ra que re­cor­da­va que la llei «pre­veu un sis­te­ma de re­cur­sos» per «fer va­ler» les dis­cre­pàn­ci­es.

/En l’àm­bit «PRO­BLE­MA SINGULAR» po­lí­tic, hi va ha­ver du­es re­ac­ci­ons. La pri­me­ra i més po­lè­mi­ca va ser la del lla­vors mi­nis­tre de Jus­tí­cia, Rafael Ca­talá, sor­près per­què el Con­sell Ge­ne­ral del Po­der Ju­di­ci­al no ac­tu­és con­tra Ri­car­do Gonzá­lez, el jut­ge que va eme­tre el vot par­ti­cu­lar en la sen­tèn­cia al veu­re en els ví­de­os gra­vats pels acu­sats «ac­tes se­xu­als en un am­bi­ent de gres­ca i ale­gria». El mi­nis­tre va dir que tot­hom sa­bia que aquest to­gat «té al­gun pro­ble­ma singular». El Go­vern del PP, per la se­va part, va en­car­re­gar a la co­mis­sió ge­ne­ral de co­di­fi­ca­ció re­vi­sar els de­lic­tes se­xu­als, i es reu­ni­rà aquest di­jous, gai­re­bé sis me­sos des­prés de cons­ti­tuir-se.

La po­lè­mi­ca de­ci­sió va obrir una bret­xa so­ci­al en­tre la so­ci­e­tat i els jut­ges

JO­SÉ LUIS RO­CA

Pro­tes­ta da­vant del Mi­nis­te­ri de Jus­tí­cia per la sen­tèn­cia del ‘cas La ma­na­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.