La ina­jor­na­ble re­for­ma de la jus­tí­cia

El Periódico de Catalunya [Català] - - Oppiniiónió -

El ca­te­drà­tic Jordi Ni­e­va Fe­noll afir­ma a l’ar­ti­cle que pu­bli­ca EL PERIÓDICO que «és temps de re­for­mes [en el món ju­di­ci­al] a fi que la llum pú­bli­ca re­flec­tei­xi de­gu­da­ment l’ex­cel·lèn­cia i pul­cri­tud de l’enor­me ma­jo­ria del col·lec­tiu ju­di­ci­al». En efec­te, l’es­ta­ment ju­di­ci­al a Es­pa­nya no viu el seu mi­llor mo­ment. En uns temps de cri­si de l’es­truc­tu­ra de­mo­crà­ti­ca de què es va do­tar el pa­ís en la Tran­si­ció, des de la re­pre­sen­ta­ti­vi­tat dels par­tits po­lí­tics a l’es­truc­tu­ra ter­ri­to­ri­al de l’Es­tat, pas­sant per la ma­tei­xa di­rec­ció de l’Es­tat, la ju­di­ca­tu­ra no s’es­ca­pa de les crí­ti­ques per part d’una part im­por­tant de la ciu­ta­da­nia.

L’es­pe­rit con­tes­ta­ta­ri del mo­vi­ment 15M, que ha sac­se­jat el po­der po­lí­tic, l’eco­nò­mic i tam­bé el po­der me­di­à­tic, apun­ta ara cap a la jus­tí­cia. Sen­tèn­ci­es com la de La ma­na­da, girs in­com­pren­si­bles com el del Tri­bu­nal Su­prem (TS) amb les hi­po­te­ques, sen­tèn­ci­es eu­ro­pe­es que es­me­nen la pla­na als tri­bu­nals es­pa­nyols (el Tri­bu­nal de Jus­tí­cia de la Unió Eu­ro­pea so­bre les clàu­su­les ter­ra, aques­ta ma­tei­xa set­ma­na la del Tri­bu­nal de Drets Hu­mans de la UE so­bre el ju­di­ci d’Ar­nal­do Ote­gi), la ins­truc­ció del pro­cés, amb aques­ta pre­só pre­ven­ti­va tan di­fí­cil de jus­ti­fi­car i el dis­cu­tit i dis­cu­ti­ble de­lic­te de re­bel·lió... són ar­gu­ments que se su­men per­què al­guns di­bui­xin una jus­tí­cia es­pa­nyo­la poc de­mo­crà­ti­ca, de bai­xa qua­li­tat, fos­ca, sub­jec­ta al po­der po­lí­tic i eco­nò­mic i molt con­ser­va­do­ra, quan no di­rec­ta­ment he­re­va o nos­tàl­gi­ca del fran­quis­me.

Mol­tes de les crí­ti­ques es­tan més que jus­ti­fi­ca­des. Però de la ma­tei­xa ma­ne­ra que no tots els po­lí­tics són iguals, tots els par­tits no són cor­rup­tes i to­tes les ins­ti­tu­ci­ons no són ine­fi­ca­ces, no tots els jut­ges són de dre­tes, mas­clis­tes, forts amb el fe­ble i fe­bles amb el fort. El po­der ju­di­ci­al ne­ces­si­ta amb ur­gèn­cia obrir les fi­nes­tres dels seus es­ta­ments, pri­o­rit­zar la me­ri­to­crà­cia, mi­llo­rar la for­ma­ció, evi­tar les qu­o­tes par­ti­dis­tes i es­ta­blir me­ca­nis­mes per­què la in­de­pen­dèn­cia del jut­ge no sig­ni­fi­qui ar­bi­tra­ri­e­tat o apri­o­ris­mes ide­o­lò­gics. Però tam­bé ne­ces­si­ta que la política as­su­mei­xi la se­va res­pon­sa­bi­li­tat; tan per­ni­ci­ós és po­li­tit­zar la jus­tí­cia com ju­di­ci­a­lit­zar as­sump­tes que són po­lí­tics. Que la jus­tí­cia es­pa­nyo­la ne­ces­si­ti re­for­mar-se no im­pli­ca que Es­pa­nya si­gui una de­mo­crà­cia de bai­xa qua­li­tat. No s’ha de con­fon­dre crí­ti­ca amb po­pu­lis­me.

El po­der ju­di­ci­al ne­ces­si­ta amb ur­gèn­cia obrir les fi­nes­tres dels seus es­ta­ments i evi­tar qu­o­tes par­ti­dis­tes

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.