Eloi Ba­dia

Pre­si­dent de BSM

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

★★★★

El parc d’atrac­ci­ons del Ti­bi­da­bo ha re­mo­de­lat l’an­tic Cas­tell mis­te­ri­ós per atrau­re l’in­terès de les no­ves ge­ne­ra­ci­ons. El re­sul­tat és el Cas­tell de con­tes, una ins­tal·la­ció que re­crea un món de fan­ta­sia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.