La sec­ta dels ‘er­re que er­re’

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - EN­RIC Her­nàn­dez

Per ser bon in­de­pen­den­tis­ta, abans n’hi ha­via prou amb vo­tar for­ces in­de­pen­den­tis­tes. Des­prés ma­ni­fes­tar-se ca­da On­ze de Se­tem­bre, pre­vi pa­ga­ment de sa­mar­re­tes i al­tres adorns. Avi­at va to­car abo­nar la quo­ta a les en­ti­tats de la co­sa, que no es trac­ta de fer el gar­re­pa quan els som­nis es­tan en joc. Tam­bé con­tri­buir en les col·lec­tes per su­fra­gar les mul­tes im­po­sa­des als lí­ders so­bi­ra­nis­tes. I par­ti­ci­par en tres vo­ta­ci­ons per la in­de­pen­dèn­cia, a risc de re­bre al­gu­na cop de por­ra . I vo­tar en tres elec­ci­ons en cinc anys, ca­da una de les quals se­ria l’úl­ti­ma d’or­dre au­to­nò­mic. Ni ai­xí.

Els con­ven­çuts no dei­xen de comp­tar-se i re­comp­tar-se, te­nint poc o gens en comp­te els al­tres. Per ai­xò l’úl­tim hit és, pel mò­dic preu de 10 eu­ros, allis­tar-se li­te­ral­ment en la cau­sa, com a «fun­da­dors» de la Cri­da Na­ci­o­nal per la Re­pú­bli­ca o del Con­sell de

La clau

la Re­pú­bli­ca, tots dos ide­ats per Car­les Puig­de­mont. Els em­pre­sa­ris que en ve­ri­tat si­guin bons ca­ta­lans tam­bé s’hau­ran de re­gis­trar, a ini­ci­a­ti­va de l’As­sem­blea Na­ci­o­nal Ca­ta­la­na (ANC), en un cens de com­pa­nyi­es ami­gues del pro­cés, per ai­xí iden­ti­fi­car les pèr­fi­des que des­prés de l’1-O van mu­dar la seu so­ci­al i aque­lles que, les molt equi­dis­tants, pre­te­nen ven­dre els seus pro­duc­tes a tots els con­su­mi­dors, pen­sin com pen­sin.

«Con­sum es­tra­tè­gic»

El «con­sum es­tra­tè­gic» que en­co­rat­ja l’ANC, una me­na de se­gell de qua­li­tat pa­tri­ò­ti­ca, s’as­sem­bla mas­sa a un in­tent de boi­cot so­bi­ra­nis­ta a les em­pre­ses des­a­fec­tes. Una ini­ci­a­ti­va que, si pros­pe­rés, es po­dria es­ten­dre a al­tres àm­bits eco­nò­mics. La bo­ti­gues bene­ï­des pel pro­ces­sis­me po­dri­en lluir a la se­va fa­ça­na una llu­na gro­ga que les dis­tin­gís de la res­ta, i el ma­teix fa­ri­en els ta­xis­tes, les fu­ne­rà­ri­es, les ga­so­li­ne­res... O els di­a­ris, a risc que al­gun llu­ís mit­ja llu­na o la mos­trés sen­ce­ra, però en di­es al­terns.

Amb les se­ves llis­tes blan­ques, que con­dem­nen la res­ta dels ca­ta­lans a una omi­no­sa llis­ta ne­gra, la sec­ta dels er­re que er­re –re­pú­bli­ca que re­pú­bli­ca–, mi­no­ri­tà­ria però so­ro­llo­sa en l’in­de­pen­den­tis­me, es­tà cons­truint un pa­ís ima­gi­na­ri ca­da cop més pe­tit i ex­clo­ent.

t

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.